JAVNI POZIV za dodjelu podrške Proizvodnji jagodastog voća za 2024.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024.godinu – Agrobudžetom objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške u okviru mjere Podrška proizvodnji jagodastog voća.

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u  MPŠV u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (  “Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15 , 30/17 i 51/17, 59/21 ) i  registrovane Nevladine organizacije čija se djelatnost odnosi na voćarsku proizvodnju.

PREDMET PODRŠKE

U skladu sa ovim Javnim pozivom podrška se može ostvariti za :

 • Postojeće zasade jagodastog voća u vidu direktnog plaćanja
 • Transport plodova jagodastog voća i berača
 • Nabavku sadnog materijala
 • Nabavku opreme za zasade
 • Nabavku mineralnog đubriva
 • Nabavku sitne mehanizacije, opreme I priključaka za voćarsku proizvodnju
 • Investicije u opremu i adaptaciju postojećih objekata koji služe za preradu
 • Infrastrukturne investicije od značaja za održivost proizvodnje

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

 • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava MPŠV
 • Za podšku u vidu direktnog plaćanja,uslov je min površina zasada jagodastog voća.  od  0,10ha;
 • Za podršku investicije u opremu(stubovi,žica,folija,..),uslov je min površina zasada jagodastog voća od  0,10ha;
 • Za podršku investicije u sitnu mehanizaciju,opremu i priključke,uslov je min površina zasada od 0,20 ha;Za nabavku đubriva, uslov je min površina zasada jagodastog voća od 0,20 ha;
 • Za podršku investicije u sadni materijal uslov je podizanje zasada  min površine od 0,20ha /gustina sadnje po ha je za jagode 40.000, maline 10.000, borovnice 2.500, kupine i aronije 2.000 sadnica
 • Za podršku za transport(plodova i berača), uslov je min površina 0,20 ha jagodastog voća
 • Za podršku investiranja u infrastrukturu i adaptaciju objekata za preradu, uslov je min površina od 0,50ha jagodastog voća;
 • Korisnik podrške mora biti državljanin Crne Gore (kopija lične karte)
 • Investicija se mora realizovati u 2024.godini, a za nabavku sadnog materijala i đubriva prihvatljiva je i investicija realizovana u jesen 2023.godine
 • Podnosilac mora da poštuje Kodeks dobre poljoprivredne prakse
 • Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja za isti tip investicije ostvare podršku u tekućoj godini kod MPŠV

VISINA PODRŠKE

 • Direktna podrška po ha zasada jagodastog voća iznosi 900,00€/ha

Visina podrška za :

 • investicije u  nabavku sadnog materijala i đubriva iz prethodne i tekuće godine ;
 • investicije u  nabavku sitne mehanizacije, opreme i priključaka,  iznosi do 50%;
 • Podrška za transport plodova i berača u  periodu berbe iznosi do 50% troškova za gorivo, u zavisnosti udaljenosti zasada do mjesta plasmana(otkupljivač, lok pijaca i dr),a max 200,00€ po nosiocu gazdinstva .
  Dodatnih 10% mogu ostvariti proizvođači koji plasiraju proizvode u drugim opštinama    odnosno turističkim destinacijama;
 • Za infrastrukturne investicije podrška iznosi do 50% vrijednosti investicije,a maksimalni iznos je 500,00€ i
 • Podrška za investicije u opremu za preradu( duplikator,presa i dr) i adaptaciju postojećih objekata koji služe za preradu  iznosi do 70% vrijednosti privatljive investicije.

Minimalno prihvatljiva investicija je 100,00€/ gazdinstvu.

Poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti maksimalnu visinu podrške do 5.000,00 € u toku godine.

 Ukoliko je podnosilac zahtjeva mlađi od 40 godina, podrška se uvećava za 10%. Dodatnih 10% ostvaruju žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava.

            Podrška se realizuje na kraju investicije nakon  administrativne  i terenske kontrole.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA  DODJELU  PODRŠKE

Nakon završetka investicije, podnosilac zahtjeva Službi za poljoprivredu dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za dodjelu podrške (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine)  
 • Kopija Rješenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva u MPŠV
 • Ukoliko je podnosilac zahtjeva Nevladina organizacija Rješenje o registraciji  i PIB NVO
 • Za podršku u vidu direktnog plaćanja dokazi o postojećim zasadima iz MPŠV
 • Originalni dokazi da je predmetna investicija  kupljena i plaćena
  – fiskalni račun sa otpremnicom
  – u slučaju plaćanja preko računa: ovjerena uplatnica o prenosu sredstava,  ovjerena faktura i ovjeren bankovni izvod o prenosu  sredstava
 • U slučaju uvoza, neophodno je dostaviti: jedinstvenu carinarsku ispravu JCI, dokaz  o izmirenim obavezama prema Upravi carina CG (uplatnica) i ovjeren swift banke.
 • Kopiju garantnog lista za mehanizaciju/opremu  koja podliježe garanciji
 • Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva
 • Fotokopije žiro računa podnosioca Zahtjeva
 • Dokaz/račun o potrošnji goriva,
 • Dokaz o plasmanu proizvoda(otkupni blok,odpremnica  i dr)
 •  Za adaptaciju objekta predmjer, skica ili crtež i fotozapis objekta sa rasporedom prostorija,koji prikazuje stanje prije planiranih radova..

PROCEDURA REALIZACIJE

Trajanje Javnog poziva je od 15.05.2024.godine  do  25.10. 2024.godine.

Javni poziv će se zavšiti prije 25.10. 2024.godine, ukoliko se utroše sva sredstva predviđena mjerom Agrobudžeta – “Podrška proizvodnji jagodastog voća“.

Služba za poljoprivredu će obavijestiti javnost o završetku Javnog poziva putem sajta opštine  i na oglasnoj tabli u  prostorijama Službe za poljoprivredu.

Obrada primljenih zahtjeva , kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.

Služba za poljoprivredu će sprovesti administrativnu i terensku kontrolu, i donijeti rješenje o odobravanju / odbijanju zahtjeva. Odobreni iznos po osnovu Rješenja biće isplaćen na žiro račun korisnika.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Nabavka polovne opreme,
 • Troškovi uvoza, transporta, carina i ostalih dažbina,
 • Plaćanje u naturi, troškovi sopstvenog rada,
 • Troškovi osiguranja i sl.

NAPOMENE

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.

Nepotpuna i neblagovemeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Nabavljena mehanizacija/oprema ne smije biti otuđena 3 godine od donošenja Rješenja o odobravanju podrške . Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Kancelarijama Službe za poljoprivredu, putem telefona: 069/308-199 i na e-mail:. natasa.loncar@pljevlja.co.me

Zahtjev za dodjelu podrške „Podrška prouzvodnji jagodičastog voća“ – AGROBUDŽET 2024