JAVNI POZIV za prikupljanje predloga za dodjelu opštinske nagrade “20. novembar“

Na osnovu članova 8. i 9. Odluke o opštinskoj Nagradi “20. novembar“ (“Službeni list CG – opštinski propisi br. 8/09) Žiri za dodjelu nagrade “20. novembar“, objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje predloga za dodjelu opštinske nagrade “20. novembar“

  1. Pozivaju se građani, preduzeća i ustanove, nevladine organizacije i udruženja na području opštine Pljevlja da predlože kandidate (pojedince i pravna lica) za dodjelu Nagrade “20. novembar“ za 2020. godinu.
  • Nagrada se dodjeljuje za ostvarene rezultate i dati doprinos iz oblasti: naučno istraživačkog rada, unapređenja i organizacije proizvodnje, turizma, trgovine i usluga, za umjetnička djela, za stručne i publicističke radove, kulturno prosvjetne i umjetničke aktivnosti, za fizičku kulturu i sport, za značajne rezultate koji doprinose unapređenju rada državnih organa i organa lokalne uprave i službi, kao i za druga stvaralaštva i doprinos od posebnog značaja za opštinu Pljevlja i njen razvoj.
  • Nagrada se dodjeljuje građanima i pravnim licima za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog stvaralaštva.
  • Nagrada se može dodjeljivati i licima koja žive i rade van područja Opštine Pljevlja, ili Crne Gore, ako tematika njihovih radova i postignuti rezultati doprinose razvoju i afirmaciji opštine Pljevlja.

Nagrada se može dodijeliti i posthumno.

  • Predlog za dodjelu Nagrade, pored uslova utvrđenih tačkom 2. ovog poziva, mora da sadrži i obrazloženje u pisanom obliku.
  • Nagrada se sastoji iz diplome i novčanog iznosa.
  • Predlozi za Nagradu predaju se  Žiriju za dodjelu Nagrade “20. novembar“ do 1. oktobra 2020. godine, na adresu: Skupština opštine Pljevlja, Žiri za dodjelu Nagrade “20. novembar“, PLJEVLJA, Ul. Kralja  Petra I br 27;  Kontakt telefon: 068 688 171

P R E D S J E D N I K,

  dr Branko Banović,s.r.