JAVNI POZIV za prodaju nepokretnosti prikupljanjem ponuda

Na osnovu Zakona o državnoj imovini („Sl.list CG“ br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini  („Sl. list CG“ br. 44/10), Odluke Vlade CG o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti br.07-968 od 05.03.2020.godine („Sl.list CG“ br.42/20) i Odluke o prodaji nepokretnosti – urbanističkih parcela br.47 u okviru DUP-a „Potrlica“ – izmjene i dopune, br.151, 152, 154, 294, 297, 298 i 299 u okviru DUP-a „Dolovi III“ – izmjene i dopune („Sl.list CG- opštinski propisi br.20/20),  Direkcija za imovinu opštine Pljevlja, objavljuje

JAVNI POZIV

za prodaju nepokretnosti prikupljanjem ponuda

Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda radi prodaje nepokretnosti i cijena nepokretnosti

1.1 Urbanističku parcelu br. 154, površine 374,00m2, pašnjak IV klase, koju čini katastarska parcela br.6903/17, upisana u  listu nepokretnosti 3173 KO Pljevlja, u okviru DUP-a „Dolovi III“ – Izmjene i dopune, po minimalnoj cijeni od 6.919,00€ (374,00m2 x 18,50€), objekat za stanovanje male gustine, površina pod objektom Pmax=112,22 m2, spratnost objekta P+1+Pk (prizemlje + sprat + potkrovlje), građevinska bruto površina Pmax=336,65m2, parcela komunalno opremljena – široki otkop i iskopi nisu obaveza Opštine, već investitora; cijena komunalnog opremanja po m2 / 21,34 eura;

1.2 Ubanističku parcelu br. 299, površine 394,00m2, pašnjak IV klase, koju čini katastarska parcela br.6903/19, upisana u  listu nepokretnosti 3173 KO Pljevlja, u okviru DUP-a „Dolovi III“ – Izmjene i dopune, po minimalnoj cijeni od 7.289,00€ (394,00m2 x 18,50€); objekat za stanovanje male gustine, površina pod objektom Pmax=117,96 m2, spratnost objekta P+1+Pk (prizemlje + sprat + potkrovlje), građevinska bruto površina Pmax=353,89m2, parcela komunalno opremljena – široki otkop i iskopi nisu obaveza Opštine, već investitora; cijena komunalnog opremanja po m2 / 21,34 eura.         

OPŠTI I POSEBNI  USLOVI

 Pravo učešća na oglasu imaju fizička i pravna lica. Obaveza učesnika je da uz ponudu prilože dokaz  o uplati depozita na ž.r.br. 535-6558-96 Budžet opštine Pljevlja kod Prve bankeu visini od 10% od ukupnog početnog iznosa minimalne cijene nepokretnosti  ili garanciju banke bez prigovora i naplativu na prvi poziv za iznos depozita.

Učesnici postupka su obavezni da dostave lične podatke za fizička lica ( ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte), a za pravna lica naziv i sjedište, registarski broj iz sudskog registra suda kod koga je registrovan, ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica i dokaz o solventnosti, odnosno garanciju banke učesnika postupka prikupljanja ponuda.

Pismena ponuda treba da sadrži tačan naziv i adresu ponuđača, oznaku nepokretnosti na koju se ponuda odnosi, ponuđeni iznos naknade za nepokretnost koja je predmet prodaje, a na koju se ponuda odnosi, broj žiro računa za vraćanje depozita, pečat i potpis ovlašćenog lica za pravno lice odnosno potpis ponuđača za fizičko lice.

 Pismene ponude sa traženim dokumentima podnose se u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Za prikupljanje ponuda, po javnom pozivu br. 11-430/24-18/1 ne otvaraj“,  Direkciji za imovinu opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 36, najkasnije do dana 19.02.2024. godine, kao zadnjeg dana predaje, putem pošte ili neposredno na Građanski biro opštine. Neblagovremene i nepotpune ponude smatraće se nevažećim.

Učesnicima postupka čije ponude nijesu prihvaćene uplaćeni depozit biće vraćen u roku od 8 dana od dana odabira ponuđača.

Ukoliko učesnik postupka sa najpovoljnijom ponudom odustane od ponude nakon otvaranja ponuda ili prije, gubi pravo na povraćaj depozita, a postupak za prodaju nepokretnosti se proglašava neuspjelim i ponovo oglašava. U slučaju da dva ili više ponuđača dostave istu visinu cijene u ponudi prednost će imati onaj ponuđač čija je ponuda ranije zavedena u Građanskom birou opštine Pljevlja. Takođe, ukoliko učesnik postupka prikupljanja ponuda, koji je ponudio najpovoljniju cijenu i koji je izabran kao najpovoljniji ponuđač, odustane ili ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku gubi pravo na povraćaj sredstava depozita  i pravo učešća u ponovnom postupku oglašavanja.  

                           NAČIN  I  USLOVI  PLAĆANJA

Ponuđač koji ponudi najveću cijenu nepokretnosti, smatra se najpovoljnijim ponuđačem, potpisuje izjavu kojom potvrđuje ponudu Cijena nepokretnosti  plaća se u cjelini , odjednom (sa uračunatim depozitom), a prije zaključenja ugovora o kupoprodaji.  Sve troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

Nakon konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača isti je dužan da sa Opštinom Pljevlja zaključi Ugovor o kupoprodaji u roku od 30 dana  kod nadležnog notara.

 SPROVOĐENJE  POSTUPKA PRIKUPLJANJEM  PONUDA

Otvaranje ponuda od strane Komisije za sprovođenje postupka, u prisustvu ponuđača, održaće sedana 22.02.2024.godine, sa početkom u  12  časova u kancelariji br.1 Direkcije za imovinu, ul. Kralja Petra I ( zgrada bivše SDK-a).

 Obavještenje o rezultatima postupka Komisija dostavlja učesnicima postupka u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Komisija. Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Komisiji u roku od 5 dana od dana prijema odluke. Odluka Komisije po prigovoru je konačna.

Svi zainteresovani, za  informacije u vezi nepokretnosti koja je predmet prodaje, mogu se obratiti Direkciji za imovinu opštine Pljevlja.

Kontakt telefon 069/309 390                                                                                          

    Broj: 11-430/24-18/1

    Pljevlja,  05.02.2024.godine

OPŠTINA PLJEVLJA
– Direkcija za imovinu –