JAVNI POZIV za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje u opštini Pljevlja za 2022. godinu

Na osnovu člana 28 tačka 11 Zakona o lokalnoj samoupravi(„Sl.list CG“, br.02/18,34/19) i člana 19 tačka 15 Statuta opštine Pljevlja („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.46/2018), Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  r a s p i s u j e

JAVNI POZIV za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje u opštini Pljevlja za 2022. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje u opštini Pljevlja za 2022. godinu (u daljem tekstu Javni poziv) je dodjela sredstava iz Budžeta opštine Pljevlja za sufinansiraje troškova medicinski potpomognute oplodnje (u daljem tekstu MPO)  za 2022.godinu radi povećanja nataliteta na teritoriji opštine Pljevlja.

Iz Budžeta opštine Pljevlja sufinansiraće se bračni odnosno vanbračni supružnici i žena koja ne živi u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici (u daljem tekstu Korisnici):

 • koji sredstva za postupak MPO više ne mogu ostvariti na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore a žele da se ostvare kao roditelji
 • koji sredstva za postupak MPO obezbjeđuju iz Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

II  USLOVI I KRITERIJUMI

Pravo učešća na Javni poziv imaju Korisnici koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da jedan od partnera ima državljanstvo Crne Gore
 • da jedan od partnera ima prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja najmanje dvije godine prije datuma objavljivanja Javnog poziva
 • da je postupak MPO jedini način kojim se može postići trudnoća
 • da su u toku postupka MPO do dana zaključenja Javnog poziva.

Komisija će se rukovoditi sledećim kriterijumima: broj pokušaja MPO, broj zajedničke djece, godine starosti, visina mjesečnih prihoda.

III VISINA SUFINANSIRANIH TROŠKOVA

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja je Budžetom za 2022.godinu opredijelio sredstva u iznosu od 20.000,00€ kojim bi se sufinansirali troškovi postupka MPO u 2022.godini:

 1. Korisnicima koji sredstva za postupak MPO više ne mogu ostvariti na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore a žele da se ostavare kao roditelji:
 2. u zemlji do 80% troškova, a najviše do 2000,00€ po priloženim računima
 3. inostranstvu do 60% troškova a najviše do 4000,00€ po priloženim računima.
 • Korisnicima koji su u postupku MPO na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore u iznosu do 500,00€ po priloženim računima.

Sredstva za sufinansiranje troškova za postupak MPO korisnici iz tačke 1. mogu dobiti samo nakon svih iskorišćenih pokušaja MPO na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

IV PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava traje od 01.09.2022.godine zaključno sa 01.11.2022.godine.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu uz koji se dostavlja sledeća obavezna dokumentacija:

 1. uvjerenje o državljanstvu za podnosioca prijave i supružnika/ce
 2. uvjerenje o prebivalištu za podnosioca prijave i supružnika/ce
 3. kopija biometrijske lične karte za podnosioca prijave i supružnika/ce
 4. kopija žiro računa podnosioca prijave
 5. potvrda o visini mjesečnih primanja za podnosioca prijave i supružnika/ce
 6. izvod iz matične knjige rođenih djece rođene u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici
 7. izvod iz matične knjiige vjenčanih kao dokaz bračne zajednice a za vanbračnu zajednicu dostavlja se ovjerena izjava o postojanju vanbračne zajednice
 8. potvrdu od strane doktora medicine specijalista ginekologije, odnosno urologije, sa najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti humane reprodukcije da se trudnoća ne može postići drugim načinima liječenja izuzev MPO
 9. potvrdu od strane doktora medicine specijalista ginekologije i akušerstva sa najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti humane reprodukcije sa predlogom za MPO-homolognu vantjelesnu oplodnju
 10. potvrda Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore o broju obavljenih pokusaja MPO na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
 11. potvrda Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore da su u postupku MPO na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
 12. račun/predračun troškova potrebnih za postupak MPO izdat od strane ovlašćene zdravstvene ustanove (medicinski centri, klinike,apoteke…).

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE U OPŠTINI PLJEVLJA ZA 2022. GODINU“. Ista se podnosi na arhivi Građanskog biroa opštine Pljevlja. Prijavni obrazac se može preuzeti na sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me .

Sve informacije u vezi Javnog poziva možete dobiti u kancelariji br.3 Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja (bivša zgrada SDK), putem e-maila danijela.nenadic@pljevlja.co.me ili na telefon broj 068-790-509.

V ODABIR KORISNIKA

Predsjednik opštine Pljevlja je formirao Komisiju za raspodjelu sredstava za sufinansiranje troškova MPO za 2022.godinu koja će razmotriti pristigle prijave, ukoliko je neophodno obaviti intervju sa podnosiocem prijave i donijeti predlog Odluke o raspodjeli Budzetom planiranih sredstava koja će biti dostavljena Predsjedniku opštine Pljevlja radi dalje procedure.

Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave traži dopunu dokumentacije.

Odluka o raspodjeli Budžetom planiranih sredstava biće donešena u roku od 30 dana od dana završetka Javnog poziva.

VI POTPISIVANJE UGOVORA

Korisnici  kojima se odobri sufinansiranje troškova MPO u opštini Pljevlja za 2022.godinu sklapaju ugovor sa Opštinom Pljevlja kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

VII PREVENCIJA ZLOUPOTREBE I TAJNOST PODATAKA

Svi podaci koji se odnose na postupak sufinansiranja troškova MPO, posebno lični podaci o podnosiocima prijave i njihovim supružnicima, čuvaju se kao lični podaci, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Prijavni Obrazac možete preuzeti OVDJE.

                                                      S E K R E T A R K A                                                                                Emina Salihović