JAVNI POZIV ZA UPIS U EVIDENCIJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 29 stav 1 tačka 1 Odluke o finansiranjus porta (“Sl.list CG – Opštinski propisi”, br.08/19 i 20/20) i člana 31 Pravilnika o uslovima načinu, postupku, kriterijumima za dodjelu sredstva I kontroli nad realizacijom programa sportskih organizacija br.UPI-07-614/23-62/1 od 25.01.2023. godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS U EVIDENCIJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2023. GODINU

Pozivaju se sportske organizacije (sportski klubovi, sportsko-rekreativna društva, sportska školska društva, sportske organizacije lica sa invaliditetom – klubovi ili društva) koje su registrovane na teritoriji opštine Pljevlja da se upišu u Evidenciju sportskih organizacija opštine Pljevlja za 2023. godinu.

Uz prijavni obrazac dostaviti:

  • Rješenje o registraciji iz Ministarstava sporta I mladih Crne Gore (da su sportske organizacije registrovane na osnovu Zakona o sportu Crne Gore (”Sl.list-CG”br.44/18).

Prijavni obrazac za upis u Evidenciju sportskih organizacija može se preuzeti na šalteru Građanskog biroa, u kancelarijibr. 32 opštine Pljevlja i na linku OVDJE.

Javni poziv za upis u Evidenciju sportskih organizacija za 2023. Godinu otvoren je od 06.03.2023.godine, zaključno sa 20.03.2023. godine do 15 h.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj: 069-328-408,                                          e-mail: borjan.dzogaz@pljevlja.co.me ili u Kancelariji br.32 opštine Pljevlja.