Конкурс – Директор/ица дирекције за имовину

ОПИС ПОСЛА

Датум огласа                                    30/10/2023

Послодавац                                      ОПШТИНА ПЉЕВЉА

Адреса                                               КРАЉА ПЕТРА И 48

Општина                                            ПЉЕВЉА

Назив радног мјеста                     Директор/ица дирекције за имовину

Радно искуство                                  Са радним искуством

Мјесто рада                                      Пљевља

Радно искуство                                   36

Дужина запослења                       На одређено вријеме

Рок трајање                                      60 мјесеци и 0 дана

Радно мјесто                                    Упражњено

Радно вријеме                                     Пуно

Неђељни број радних сати       40

Распоред радног времена        Остало

Смјештај                                             Није обезбијеђен

Тип пријаве                                       Конкурс

Рок пријаве                                       20

Напомена

1. Директор/ка Дирекције за имовину општине Пљевља – 1 (јед/ан/на) изврши/лац/тељка на одређено вријеме од 5 (пет) година. Услови: VII/1 ниво квалификације образовања, Правни факултет, 3 (три) године радног искуства на пословима руковођења или 8 (осам) година радног искуства на истим или сличним пословима у односу на послове радног мјеста за које је објављен конкурс и положен стручни испит за рад у државним органима (Изузетно радни однос у органу локалне самоуправе може засновати и лице без положеног стручног испита, под условом да исти положи у року од једне године од дана заснивања радног односа). Поред посебних услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и опште услове предвиђене чланом 34. Закона о државним службеницима и намјештеницима (да је црногорски држављанин, да има навршених 18 година живота, да је здравствено способан за обављање послова радног мјеста (Увјерење о здравственој способности изабрани кандидат доставља старјешини државног органа у року од 8 (осам) дана од достављања одлуке о избору), да има прописани ниво квалификације образовања и да није осуђиван за кривично ђело које га чини недостојним за рад у државном органу). Пријаву са комплетном документацијом о испуњавању посебних и општих услова доставити у затвореној коферти у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања конкурса са назнаком радног мјеста на које се пријављује и адресом и телефонским бројем на адресу: Секретаријат за општу управу општине Пљевља – Јединица за управљање људским ресурсима, ул. Краља Петра И бр. 48, 84210 Пљевља. НАПОМЕНА: Неблаговремена и непотпуна документа неће се разматрати. Лице овлашћено за давање информација поводом овог Конкурса је Деспотовић Сретен – Руководилац Јединице за управљање људским ресурсима, телефон: 069/309-341.

Назив занимања             Дипломирани правник (VII/1 ССС)

Број пријаве                     201412300569

Број извршилаца            1

Вјештине

Занимања                          Дипломирани правник (VII/1 ССС)

КОНТАКТ ПОДАЦИ ПОСЛОДАВЦА

Телефон             069/309-341

Факс                      300-188

Е-пошта               opstinapv@t-com.me

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ И ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ:

Црногорско држављанство

Пунољетство

Здравствена способност

Прописани ниво квалификације образовања

Има положен стручни испит за рад у државним органима ( изузетно, радни однос у државном органу може засновати и лице без положеног стручног испита, под условом да исти положи у року од једне године од дана заснивања радног односа)

Неосуђиваност за кривично ђело које кандидата чини недостојним за рад у државном органу

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОПШТИХ УСЛОВА:

Увјерење о држављанству Црне Горе

Извод из матичне књиге рођених или фотокопија личне карте (кандидати који посједују биометријску личну карту, нијесу у обавези да доставе увјерење о држављанству, већ овјерену копију биометријске личне карте)

Увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста

Диплома или увјерење о завршеном нивоу и врсти образовања (у којој је назначена просјечна оцјена у току школовања)

Увјерење о положеном стручном испиту за рад у државним органима

Увјерење о неосуђиваности за кривично ђело, које лице чини недостојним за рад удржавмом органу, прибавља се по службеној дужности

Уз доказе о испуњености општих услова и уз доказе о испуњености посебних услова наведених у сваком јавном огласу, кандидат подноси пријаву на оглас и CV. Такође има право да приложи доказе о постигнутим изузетним резултатима, стручном усавршавању, научним звањима, објављеним научним и стручним радовима уз назнаку гђе и када су објављени, који се додатно бодују. Избор кандидата врши се након спроведеног поступка провјере способности кандидата. Пријава са доказима у оригиналу или овјереној копији доставља се, у затвореној коверти, на којој се наводи: име и презиме, адреса и контакт телефон, назив органа за чије потребе се оглашава радно мјесто и назив радног мјеста за које се подноси пријава.