КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

Секретаријат за спорт и младе Општине Пљевља расписује Јавни конкурс за суфинансирање програма спортских организација за 2024. годину

Предмет Конкурса је расподјела средстава за суфинансирање програма рада спортских организација. Средства су планирана Буџетом Општине Пљевља зa 2024. годину, са позиције Програма квалитетног спорта у износу од 450.000,00€ умањених за 5% по члану 3 Правилника о условима, начину, поступку, критеријумима за додјелу средстава и контроли над реализацијом програма спортских организација бр.UPI-17-614/23-171/1 oд 22. 8. 2023. године што износи 427,500.00 €, и 3.200,00 € за Трансфере спортско-рекреативним друштвима.

Средствима из Буџета може се суфинансирати програм рада спортске организације, највише до 80 % износа средстава потребних за његову реализацију.

Спортска организација на Конкурс пријављује програм за период од годину дана, са процјеном износа средстава који је потребан за спровођење програма и детаљним планом трошења средстава.

Право учешћа на Конкурсу имају спортске организације које испуњавају следеће услове:

 • Да су регистровани на територији  општине  Пљевља, након годину дана од дана оснивања;
 • Да се такмиче у дисциплинама у којима је регулисан јединствен систем такмичења у оквиру надлежног националног спортског савеза;
 • Да су ускладили рад, организацију и општа акта организације са Законом о спорту Црне („Сл. лист ЦГ”, бр.44/18)

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који прописује Секретаријат за спорт и младе, који се може преузети на Грађанском бироу Општине Пљевља, у канцеларији бр. 33 Секретаријата и /или са веб сајта Општине Пљевља https://pljevlja.me/javni-konkurs-za-sufinansiranje-programa-sportskih-organizacija-za-2024-godinu/

Уз образац обавезно се прилаже:

 • Програм рада зa 2024. годину, са процјеном износа средстава који је потребан за спровођење програма и детаљним планом трошења средстава;
 • Рјешење о усклађености рада, организације и општих аката са Законом о спорту („СлужбенилистЦГ“,број 44/18);
 • Потврда матичног савеза да учествује у редовном систему такмичења;
 • Потврда да је спортска организација, односно клуб члан надлежног националног спортског Савеза уписаног у Централни регистар спортских организација код Управе за младе и спорт Црне Горе;     
 • Овјерена изјава овлашћеног лица спортске организације о истинитости података-овјерена код суда, нотара или у Општини ;
 • Доказе/потврде матичног савеза које су саставни дио пријавног формулара;
 • Потврда  од Управе за инспекцијске послове да против спортске организације није покренут поступак привремене забране обављања спортске дјелатности (не старија од 30 дана);
 • Потврда од пословне банке да спортској организацији није блокиран рачун (не старија од 30 дана);
 • Завршни рачун за годину која претходи години у којој се расписује конкурс (биланс стања и биланс успјеха) и увјерење о завршном рачуну за претходну годину из Управе прихода и царина Црне Горе ПЈ Пљевља;
 • Одлуку Скупштине спортске организације о усвајању завршног рачуна за годину која претходи години у којој се расписује конкурс

Пријава на Конкурс доставља се у затвореној коверти на шалтеру Грађанског бироа општине Пљевља, са назнаком Конкурс за суфинансирање програма спортских организација за 2024. годину“.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања конкурса односно од 1. 4. 2024. године до 30. 4. 2024. године (до 15 часова).

Некомплетне и неблаговремене пријаве на Јавни конкурс се неће узети у разматрање.

Све додатне информације могу се добити сваког радног дана од 11.00 до 14.00 часова у канцеларији бр. 33 Секретаријата за спорт и младе у згради Општине Пљевља.