Материјали за VIII сједницу СО Пљевља

Извјештај са VIII сједнице Одбора за избор и именовања

Одговор на одборничко питање

Записник са 7. Сједнице Скупштине општине Пљевља

Позиви за сједнице радних тијела

Предлог одлуке о давању сагласности на Цјеновник услуга ДОО „Комуналне услуге“ Пљевља

Предлог одлуке о давању сагласности на измјене и допуне Статута ЈУ Завичајни музеј Пљевља

Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијене за регулисане комуналне дјелатности (јавно водоснабдијевање и прихватање и одвођење комуналних отпадних вода) вршиоца услуга ДОО „Водовод“ Пљевља

Предлог одлуке о допуни Одлуке о преносу права коришћења на нпокретностима на којима право располагања има општина Пљевља Друштву са ограниченом одговорношћу „Чистоћа“ Пљевља

Предлог одлуке о измјени Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима на којима право располагања има општина Пљевља Друштву са ограниченом одговорношћу „Комуналне услуге“ Пљевља

Предлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о гробљима

Предлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама

Предлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о водоснабдијевању сеоског подручја Општине Пљевља

Предлог одлуке и измјенама и допуни Одлуке о критеријумима за категоризацију, начин обиљежавања и разврставања општинских путева на територији општине Пљевља

Предлог Одлуке о продаји ватрогасних возила у својини Општине Пљевља путем прикупљања понуда

Предлог одлука о условима и начину држања кућних љубимаца и начину поступања са напуштеним и изгубљеним кућним љубимцима

Предлог рјешења о образовању Комисије за израду Нацрта и Приједлога измјена и допуна Статута Општине Пљевља