Materijali za XII sjednicu SO Pljevlja

Predlog Dnevnog reda za XII sjednicu

Zapisnik sa XI sjednice SO Pljevlja

Odgovori na odbornička pitanja

Pozivi za radna tijela

Predlog Odluke o Budžetu opštine Pljevlja za 2024. godinu

Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora Javne ustanove Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju Izvršne direktorice DOO „Čistoća“ Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2024. godinu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“ Pljevlja za 2024. godinu

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za kulturu Pljevlja za 2024. godinu

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Grijanje“ za 2024. godinu

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja za 2024. godinu

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Lokalni putevi“ Pljevlja za 2024. godinu

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada za 2024. godinu DOO „Centar za sport i rekreaciju“ Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Čistoća“ Pljevlja za 2024. godinu

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2024. godinu

Predlog Odluke o određivanju i promjeni naziva ulica u Pljevljima

Predlog Odluke o prenosu prava svojine na vatrogasnim vozilima na kojima pravo svojine ima Opština Pljevlja

Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za davanje Predloga naziva naselja, ulica i trgova

Predlog Odluke o sufinansiranju Programa rada Narodnih kuhinja

Predlog Odluke o sufinansiranju troškova Medicinski potpomognute oplodnje u Opštini Pljevlja

Predlog Programa rada Skupštine opštine Pljevlja za 2024. godinu

Predlog Rješenja o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Vodovod“ Pljevlja