Obavještenje – kvalitet vazduha

Danas, 24.oktobra u 16h, 17h i 18h na mjernom mjestu Gagovića imanje u Pljevljima izmjerene su veoma visoke koncentracije sumpor(IV) oksida SO2, koje su bile iznad 500 μg/m3.

Agencija će nastaviti da prati stanje kvaliteta vazduha u Pljevljima i preduzeti propisane korake ukoliko se nastavi sa trendom visokog zagađenja vazduha ovim polutantom.

Prema trenutnim podacima kojima raspolažemo koncentracija ovog polutanta je u padu.

Izvor: Agencija za zaštitu prirode i životne sredine