Одлуке са 7. Сједнице СО Пљевља

Програм рада скупштине општине Пљевља за 2023. годину

Одлука о давању сагласности на Одлуку о именовању Директорице ЈУ Завичајни музеј Пљевља

Одлука о приступању изради Измјена и допуна Статута Општине Пљевља

Oдлука o установљавању стварне службености у корист Д.О.О. “ Црногорски електродистрибутивни систем„ Подгорица ради постављања електроводова на кат. парцелама бр. 447 i 463 KO Градац

Oдлука o измјени Oдлуке o преносу права коришћења на непокретностима на којима право располагања има Општина Пљевља Друштву са ограниченом одговорношћу “Гријање” Пљевља

Одлука о измјенама Одлуке о именовању Одбора за Статут и прописе

Oдлука о преносу права коришћења на непокретностима на којима право располагања има општина Пљевља Друштву са ограниченом одговорношћу “Комуналне услуге” Пљевља

Oдлука o утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за потребе приклјучења локалног пута на магистрални пут Пљевља – Пријепоље

Oдлука о давању на управљање и коришћење радног возила и опреме својина Општине Пљевља Друштву са ограниченом одговорношћу “Локални путеви” Пљевља

Oдлука o давању на управљање и коришћење радних возила својина Општине Пљевља Друштву са ограниченом одговорношћу “Водовод” Пљевља

Oдлука о именовању Општинске изборне комисије

Oдлука о давању сагласности на Програм рада ДОО „Водовод“ Пљевља за 2023. годину

Oдлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ Завичајни музеј Пљевља за 2023. годину

Одлука о давању сагласности на Статут ДОО „Чистоћа“ Пљевља

Закључци о извјештајима о раду

Закључак о доношењу Плана заштите и спашавања од екстремних метеоролошких појава за територију општине Пљевља

Закључак о Информацији о евиденцији непокретне имовине на којој право располагања има Општина Пљевља за 2021. годину

Закључак о Извјештају о раду Предсједника општине и раду органа управе и служби Општине Пљевља за 2022. годину

Закључак о извршењу Буџета Општине Пљевља за период од I – VI 2023. године

Закључак о завршном рачуну Буџета Општине Пљевља за 2022. годину

Закључци – извјештаји о раду

Закључци о престанку функције