Одлуке са 8. Сједнице СО Пљевља

Одлука о измјенама Одлуке о гробљима

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама

Одлука о измјенама Одлуке о водоснабдијевању сеоског подручја Општине Пљевља

Одлука о изумјенама и допуни Одлуке о критеријумима за категоризацију, начин обиљежавања и разврставања општинских путева на територији општине Пљевља

Рјешење о образовању Комисије за израду Нацрта и приједлога измјена и допуна Статута Општине Пљевља

Одлука о накнадама за рад Одборника у Скупштини Општине Пљевља

Одлука о допуни Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима на којима право располагања има Општина Пљевља Друштву са ограниченом одговорношћу „Чистоћа“ Пљевља

Одлука о измјени Одлуке о измјени права коришћења на непокретностима на којима право располагања има општина Пљевља Друштву са ограниченом одговорношћу „Комуналне услуге“ Пљевља

Одлука о продаји ватрогасних возила у својини општине Пљевља путем прикупљања понуда

Одлука о условима и начину држања кућних љубимаца и начину поступања са напуштеним и изгубљеним кућним љубимцима

Одлука о давању сагласности на Цјеновник услуга ДОО „Комуналне услуге“ Пљевља

Одлука о давању сагласности на Олдуку о утврђивању цијене за регулисане комуналне дјелатности (јавно водоснабдијевање и прихватање и одвођење комуналних отпадних вода) вршиоца услуга ДОО „Водовод“ Пљевља

Одлука о давању сагласности на измјене и допуне Статута ЈУ Завичајни музеј Пљевља