Odluke sa XIV sjednice Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru direktora JU Umjetniška galerija „Vitomir Srbljanović“ Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru direktora JU Zavičajni muzej Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju Upravnog odbora  JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom – Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Grijanje“ Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO “Lokalni putevi“ Pljevlja

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO „Čistoća“ Pljevlja

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju  DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja

Odluku o izmjeni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima  na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja  Društvu sa ograničenom odgovornošću  “Čistoća” Pljevlja

Odluku o izmjeni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima  na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja  Društvu sa ograničenom odgovornošću  “Komunalne usluge” Pljevlja

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Pljevlja za period I – VI 2019. godine