Odluke sa XXI sjednice SO Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijene za regulisane komunalne djelatnosti (javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda) vršioca usluga DOO „Vodovod“ Pljevlja

Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Pljevlja

Odluka o stavljanju van snage Odluke o objedinjavanju određenih i poreza i doprinosa opštine Pljevlja

Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist D.O.O „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica radi postavljanja elektrovodova na STS 10/0.4KV, 100 kVA „Gornji Gradac“, prijključnog 10 Kv dalekovoda i uklapanjem u postojeću n.n mrežu na katastarskoj parceli br. 418/1 KO Gradac

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi regulisanja prilaznog puta do groblja u selu Boščinovići

Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Mjesnoj zajednici Maoče

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Odluka o finansiranju rada gerontodomaćica za 2021. godina

Odluka o naknadi za urbanu sanaciju

Odluka o stavljanju van snage Odluke o opštinskom porezu iz dohotka

Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na potrošnju

Program rada Skupštine opštine Pljevlja za 2021. godine

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO

Odluka o davanju saglasnosti na program rada JU

Zaključak