OGLAS o postupku prikupljanja pisanih ponuda

Na osnovu čl. 4. stav 2. Odluke o načinu korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom i garažama u vlasništvu opštine Pljevlja („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 17/09).  Agencija za stambeno – poslovni fond d.o.o. – Pljevlja u stečaju,   r a s p i s u j e

                                      O G L A S

                   O postupku prikupljanja pisanih ponuda

          Za davanje u zakup poslovnih prostora  i garaža, čiji je vlasnik opština Pljevlja  :

Poslovni prostori:

  1. U ul.Mila Peruničića, pov. 22 m², početni iznos zakupnine 10,80 €/m²,

 I zona,

2.. U ul. V.Karadžića  „Raskrsnica“, pov. 18 m², početni iznos zakupnine

8,30 €/m², II zona .

           3. U  ul. Principovoj „Bezistan“ , pov. 9 m², 19 m² i dva posl.prostora pov. po 10 m², početni iznos zakupnine 6,20 €/m², I zona . 

Djelatnost  za sve poslovne prostore je :administrativna, trgovinska i

uslužna.

Garaže:

1.-  u ul. V.Đenisijevića, pet garaže pov. po 14 m², početni iznos

zakupnine 1.60 €/m² .

          2.- ul. II proleterske „GM-8“, pov. 15 m², početni iznos zakupnine 1,30 €/m².

         3.- ul. II proleterske „GM-3“, pov. 16 m², početni iznos zakupnine 1,30 €/m².

         4. – ul. Velimira Jakića br.10, pov. 12 m², početni iznos zakupnine 1,60 €/m².

           5. – ul. Tršova „Ekspres“ br.3, pov. 14 m², početni iznos zakupnine 1,60 €/m².

          6. –  ul. Lovćenska br.40, pov. 14 m², početni iznos zakupnine 1,90 €/m².

         Poslovni prostori igaraže se  izdaju  u stanju u kom se nalaze. Pravo učešća

na Oglasu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica.  

          Na konačno utvrdjeni iznos zakupnine, shodno Zakonu , zaračunava se i PDV na teret zakupca. Poslovni prostori  se daju  u zakup na period od  jedne (1) godine.

          Učesnici po Oglasu su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 50.00 €, na žiro računa br. 510- 117142-45 Agencije za stambeno-poslovni fond d.o.o. Pljevlja u stečaju, koja se u slučaju da izabrani ponudjač odustane neće vraćati.

          Da bi bila uredna ponuda mora da sadrži sledeće podatke:

  1. za fizička lica: ime i prezime i fotokopija lične karte  ;
    1. za preduzetnike: ime i prezime, matični broj i adresa vlasnika radnje, naziv radnje, kopiju rješenja o dodijeljenom PDV-u, ukoliko je u sistemu PDV-a i  kopiju ugovora o otvaranju i vodjenju računa kod poslovne banke  ;
  2. za pravna lica: naziv i sjedište, kopiju rješenja o upisu u registar kod nadležnog organa, kopiju izvoda iz registra za statistiku, kopiju rješenja o dodijeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV , ukoliko je u sistemu PDV-a  i kopiju ugovora o otvaranju i vodjenju računa kod poslovne banke ;

           –  punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,

            – djelatnost koju ponudjač želi da obavlja u poslovnom prostoru,              

           –   ponudjeni iznos zakupnine po m2 – mjesečno, 

            –  izjava ponudjača da će poslovni prostor uzeti u vidjenom stanju i isti privesti namjeni sopstvenim sredstvima,

             – izjava ponudjača da troškovi prepravke, adaptacije i održavanja padaju na njegov teret bez prava refundacije od Agencije po bilo kom osnovu , odnosno bez prava na umanjenje mjesečne zakupnine po osnovu uloženih sredstava,

            – dokaz o uplaćenoj kauciji ,

            – garancija plaćanja (blanko mjenica, bankarska garancija, uplata izlicitirane zakupnine godinu dana unaprijed prije potpisivanja ugovora o zakupu )  i   

– dokaz da je podnosilac prijave izmirio zakupninu, ukoliko je već

zakupac poslovnog prostora i garaže na kome je nosilac prava korišćenja  Agencija. 

          Ponude za garaže dostavljene od lica koja nemaju prebivalište u Pljevljima i putničko vozilo u svojini , neće se razmatrati.            

 Kriterijumi za odlučivanje prilikom predlaganja najpovoljnijeg ponudjača su :

  • visina zakupnine 
  • izmirenje duga iz prethodnog zakupodavnog odnosa (dug bivšeg zakupca).
  • spremnost ulaganja sopstvenim sredstvima u adaptaciju poslovnog prostora  i
  • garancija plaćanja .

         Ponude se dostavljaju na adresu :  Agencija za stambeno – poslovni fond

d.o.o. – Pljevlja u stečaju, ul.Principova bb – Pljevlja, u zatvorenoj koverti sa naznakom   „ Ponuda za poslovni prostor ili garažu  – ne  otvaraj“ i to od dana objavljivanja na sajtu opštine Pljevlja  do 30.11.2020. godine .

             Otvaranje ponuda će se obaviti dana 03.12.2020. godine u 11 časova u prostorijama Agencije, kome mogu prisustvovati zainteresovani učesnici, a odluka o izboru zakupca biće istaknuta na oglasnoj tabli  Agencije.

 AGENCIJA ZA STAMBENO POSLOVNI FOND  D.O.O. PLJEVLJA  U STEČAJU