OGLAS – Vatrogas/ac/iteljka – Spasi/lac/teljka u Službi zaštite i spašavanja opštine Pljevlja

 Sekretarijat za opštu upravu opštine Pljevlja – Jedinica za upravljanje ljudskim resursima raspisuje Oglas za sljedeće radno mjesto:

 1. Vatrogas/ac/iteljka – Spasi/lac/teljka u Službi zaštite i spašavanja opštine Pljevlja – 3 (tri) izvrši/oca/teljke na  neodređeno vrijeme.

Uslovi:

IV/1 ili III nivo kvalifikacije obrazovanja; položen vozački ispit „C“ kategorije; 6 (šest) mjeseci  radnog iskustva na operativnim poslovima vatrogasca spasioca; položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite i spašavanja; položen stručni ispit za rad u državnim organima (Izuzetno radni odnos u organu lokalne samouprave može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa) i psiho-fizička sposobnost za vršenje poslova zaštite  i spašavanja.

Pored posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i opšte uslove predviđene članom 34. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (da je crnogorski državljanin, da ima navršenih 18 godina života, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta (Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja starješini državnog organa u roku od 8 (osam) dana od dostavljanja odluke o izboru), da ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja i da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu).

 Prijavu  sa kompletnom dokumentacijom o ispunjavanju posebnih i opštih uslova dostaviti u zatvorenoj koferti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa  sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje i adresom i telefonskim brojem  na  adresu:

 Sekretarijat za opštu upravu opštine Pljevlja – Jedinica za upravljanje ljudskim resursima, ul. Kralja Petra I  br. 48,   84210 Pljevlja.

NAPOMENA: Neblagovremena i nepotpuna dokumenta neće se razmatrati. Lice ovlašćeno za davanje informacija povodom ovog Oglasa je Despotović Sreten – Glavno ovlašćeno službeno lice u Jedinici za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 069/309-341.