Opština Pljevlja sprovodi neophodne mjere u cilju zaštite javnog zdravlja

Opština Pljevlja, poštujući preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, održala je danas 16.03.2020.godine, sastanak sa svim rukovodiocima organa i službi opštine i rukovodiocima javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač, kao i sastanak Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje, nakon čega je donijela set privremenih mjera kako bi se obezbijedili uslovi za nesmetanu zaštitu javnog zdravlja i preveniranje pojave i širenja koronavirusa.

Predsjednik Opštine Igor Golubović informisao je rukovodioce sekretarijata, direkcija i službi o mjerama predostrožnosti i mjerama za sprječavanje infekcije izazvane koronavirusom koje su komunicirale nadležne institicije – Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje.

Na sastanku su utvrđene mjere o uvođenju kontrolisanog procesa rada organa lokalne uprave i samouprave sa svojim službama, na način da će dio zaposlenih raditi od kuće, a dio će biti na svojim radnim mjestima, a svi zaposleni dužni su biti telefonski dostupni rukovodiocima, boraviti na teritoriji Pljevalja i, ukoliko se za to ukaže potreba doći na posao.

Za zaposlene na šalteru Građanskog biroa, u pisarnici, matičnoj službi i odjelu za ovjere dokumenata obezbijeđena su zaštitna sredstva prevencije.
Ograničava se prijem stranaka u organe lokalne uprave i lokalne samouprave, a o načinu na koji će biti predviđen rad sa strankama, građani će biti informisani putem oglasne table Opštine Pljevlja, facebook stranice i zvaničnog sajta Opštine Pljevlja.

Komunalna policija i Sekretarijat za inspekcijske poslove, Služba za zaštitu i spašavanje, kao i gerontodomaćice radiće u punom kapacitetu, pod posebnom zaštitnom opremom, a javna preduzeća koja služe javnom interesu su u obavezi da donesu plan rada i funkcionisanja u datim uslovima i o tome obavijeste građane Pljevalja.

Zaposlenima su sugerisane pojačane mjere opreza i pridržavanje preporučenim mjerama prevencije. Opština Pljevlja će, u tom smislu, obezbijediti dovoljne količine sredstava za dezinfekciju za sve službe i zaposlene.

Građanima se sugeriše da telefonom pokušaju ostvariti svoje potrebe tako što će se informisati putem dežurnih brojeva telefona koji će biti istaknuti na sajtu opštine Pljevlja, facebook profilu Opštine, ili da zahtjeve podnesu putem „Sistema 48“, servisa koji je dostupan na sajtu www.pljevlja.me.
Predsjednik Golubović je poručio sugrađanima da nema mjesta panici, ali ih je ujedno pozvao na odgovornost u primjeni seta preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti koji se odnosi na zaštitu javnog zdravlja i preveniranje pojave i širenja koronavirusa. On je sugerisao i da je omogućeno pravovremeno i pouzdano informisanje građana putem portala Instituta za javno zdravlje (www.ijzcg.me), Ministarstva zdravlja (www.mzd.gov.me) i Opštine Pljevlja (www.pljevlja.me).

Na sastanku opštinskog tima za zaštitu i spašavanje je dogovoreno da članovi Tima obiđu i identifikuju potencijalne objekte za sprovođenje mjera karantina i da preijedloge dostave Ministarstvu zdravlja za eventualnu dalju procedure, a sve u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin (“Sl.list CG” br.13/20).

Predsjednik Opštine, Tim za zaštitu i spašavanje Opštine Pljevlja kao i svi rukovodioci službi i organa biće u stalnoj komunikaciji i pratiti razvoj situacije, te redovno obavještavati građane o svojim aktivnostima.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja