Potpisan ugovor za izgradnju parkinga u ulici Mila Peruničića

Nakon što je Direkcija za izgradnju Opštine Pljevlja završila ponovljenu tendersku proceduru za postupak izvođenja radova na izgradnji parkinga u ulici Mila Peruničića u DUP-u „Breznica“, procijenjene vrijednosti 74.380,17 eura, potpisan je Ugovor o izvođenju radova sa „Ving“ doo iz Pljevalja, koji je ujedno dostavio jedinu i ispravnu ponudu vrijednosti 74.029,89 eura.

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana zaključivanja ugovora a rok plaćanja 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije od nadzornog organa i naručioca, što je u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije.

Realizacijom ovog projekta predviđeno je da se na pomenutoj lokaciji izgradi 41 novo parking mjesto.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja