PROGRAM Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja

Na osnovu člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) u t v r đ u j e  s e

PROGRAM

Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o obezbjeđivanju

alternativnog smještaja

  1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
  2. Javna rasprava o Nacrtu Odluke obezbjeđivanju alternativnog smještaja trajaće od 15.12. 2020. godine  do  31.12.2020. godine.
  3. Nacrt navedene Odluke biće dostupan  svakog radnog dana u Građanskom birou Opštine Pljevlja i na web sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me 
  4. Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja i na email adresu: emina.salihovic@pljevlja.co.me do isteka roka za javnu raspravu.
  5. Centralna javna rasprava održaće se 23.12.2020. godine u zgradi Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I br. 48, sa početkom u 12 časova.
  6. Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja će razmotriti dobijene primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od  7 dana od završetka rasprave.

Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Odluke obezbjeđivanju alternativnog smještaja biće objavljen na Oglasnoj tabli Opštine Pljevlja, na web sajtu Opštine, u jednom terminu RTV Pljevlja i u „Pljevaljskim novinama“.

Nacrt Odluke o obezbje]ivanju alternativnog smještaja možete preuzeti OVDJE.

      S poštovanjem,

                                                                                                         S E K R E T A R K A

                                                                                                           Emina Salihović