Radionica “Rodno odgovorno budžetiranje”

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori, uz tehničku podršku Sekretarijata za društvene djelatnosti organizovali dvodnevnu radionicu na temu “Rodno odgovorno budžetiranje” u Pljevljima, 29.  i 30. oktobra 2019. Godine.

Ciljna grupa radionice bili su zaposleni/e u opštinskim sekretarijatima koji/e se bave izradom budžeta.

Učesnici/e su upoznati/e sa osnovama rodno odgovornog budžetiranja, koncepta koji doprinosi pravičnoj raspodjeli sredstava između polova i kojim se analizira da li su rashodi, javna potrošnja i usluge usmjerene jednako na muškarce i žene, dječake i djevojčice ili je pak, napravljen disbalans i zanemaren značajan dio populacije. OEBS je ove godine odradio analizu Agro budžeta sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i namjerava da naredne godine krene u implementaciju preporuka analize , tj. da uvede ROB zajedno sa ovim ministarstvom. Takodje, jedna opština će biti izabrana za pilot, gdje će se odraditi pripremne radnje za orodnjavanje budžeta ili jednog njegovog dijela u kojem je primijećena potreba za jakom intervencijom, kako bi se neravnopravnost između polova umanjila.