Raspisan konkurs za dodjelu sredstava za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva, turizma i ženskog preduzetništva

Komisija za raspodjelu sredstava za podsticaj razvoju preduzetništva i turizma i podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva, formirana 1. aprila 2021. godine Rješenjem predsjednika Opštine, raspisala je javni Konkurs za dodjelu sredstava za podršku preduzetništvu, turizmu i razvoja ženskom preduzetništvu.

Kako je precizirano Konkursom, sredstva za podršku i podsticaj razvoja preduzetništva, turizma i razvoja ženskog preduzetništva dodjeljuju se registrovanim preduzetnicima/preduzetnicama i privrednim društvima (ortačko društvo, komanditno društvo, akcionarsko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću) – malim i mikro preduzećima iz privatnog sektora sa do 50 zaposlenih. Pored gore navedenih, osnovni uslov za podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva jeste da je žena nosilac biznisa – osnivač ili jedan od osnivača i izvršni direktor.

Uslovi su i da privredni subjekti imaju prebivalište, odnosno boravište na  teritoriji Opštine Pljevlja sa izmirenim porezima i doprinosima za prethodnu godinu.

Shodno Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava, predsjednik Opštine definisao je prioritetne oblasti u kojima će se pružati podrška iz Budžeta opštine za realizaciju biznis planova, a to su preduzetništvo i turizam na seoskom području, proizvodno-prerađivačke djelatnosti (finalni proizvodi, poluproizvodi i prerada) i zanatske djelatnosti.

Ukupna sredstva opredijeljena Budžetom Opštine za 2021. godinu, za ovu namjenu iznose 18.000,00 €, od čega 10.000,00 € za za podršku i podsticaj razvoja preduzetništva i turizma i 8.000,00 € za podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva,

Konkursom su precizno definisani uslovi učešća na Konkursu, način prijavljivanja, potrebna dokumentacija kao i eliminatorni kriterijumi za isti.

Jedan privredni subjekat može konkurisati sa najviše dva biznis plana, a finansijska podrška može biti odobrena samo za jedan biznis plan. Sa istim biznis planom privredni subjekat ne može konkurisati za subvencije iz obje budžetske mjere, kao i sa biznis planom sa kojim je već konkurisao za subvencije iz drugih fondova, odnosno, za koji su mu već odobrene subvencije iz drugih fondova. Takođe, sopstveno učešće u finansiranju aktivnosti predviđenih biznis planom nije obavezno.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja a rok za donošenje Odluke o raspodjeli subvencija zavisiće od broja dospjelih prijava i obimnosti posla.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 11.00 do 14.00 časova na tel: 052-300-191 ili putem e-maila rajko.palibrk@pljevlja.co.me.

Tekst Konkursa i prijavni obrasci mogu se preuzeti ovdje https://pljevlja.me/javni-konkurs-za-dodjelu-sredstava-za-podrsku-i-podsticaj-razvoja-preduzetnistva-i-turizma-i-podrsku-i-podsticaj-razvoja-zenskog-preduzetnistva/.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja