Raspisan konkurs za idejno rješenje sportsko – rekreativnog kompleksa na Borovičkom jezeru

U cilju upotpunjavanja turističke ponude Pljevalja, Opština Pljevlja raspisala je nacionalni konkurs za izbor najboljeg idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja sportsko – rekreativnog kompleksa na Borovičkom jezeru, četiri kilometra udaljenom od Pljevalja.

Osnovni cilj konkursa je izbor najboljeg idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja sportsko – rekreativnog kompleksa koje bi obuhvatalo i uređenje kupališta na Borovičkom jezeru, uz već planiranu mogućnost izgradnje kompleksa bazena sa dodatnim sadržajima. Takođe je potrebno da se reaktiviraju i revitalizuju sportsko – rekreativni sadržaji  – sportski teren za fudbal, male sportove i tenis, koji već postoje na tom prostoru kao i da se formiraju novi.

Od učesnika na Konkursu očekuje se da predlože rješenja u skladu sa potrebama budućih korisnika ovog prostora na način koji je prepoznatljiv, jedinstven, kao i da posmatraju prostor cijeneći ga kroz njegov sportski, rekreativni i turistički značaj za grad, opštinu Pljevlja i susjedne opštine.

Pravo učešća na Konkursu imaju sva fizička i pravna lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore i koja ispunjavaju uslove definisane Raspisom konkursa i Konkursnim zadatkom.

Obavezni uslovi za učešće na Konkursu podrazumijevaju da konkursni rad mora sadržati sve grafičke i tekstualne elemente tražene Raspisom konkursa, obrazložene grafički i tekstualno, kao i ostale podatke. Konkursni rad mora biti dostavljen u predviđenom roku i na način utvrđen Raspisom konkursa, i to do 20. maja 2021. godine.

S obzirom na činjenicu da je Borovičko jezero nastalo punjenjem napuštenog kopa Rudnika uglja u Pljevljima – PK “Šumani” pritokom rijeke Vezičnice, očigledan je potencijal ovog prostora kako sa stanovišta poboljšanja kvaliteta turističke ponude Pljevalja, tako i sa aspekta unaprijeđenja i zaštite životne sredine.

Opština Pljevlja donijela je ranije Odluku o raspisivanju konkursa za idejno urbanističko – arhitetktonsko rješenje sportsko – rekreativnog kompleksa na Borovičkom jezeru kojom je formiran konkursni žiri i utvrđen kokursni fond, za prvu, drugu i treću nagradu.

Cjelokupna konkursna dokumentacija je dostupna na linku:

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja