Raspisan tender za adaptaciju trotoara i uređenje razdjelnih ostrva

Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Pljevlja objavila je danas (26. jun 2020. godine) na Portalu javnih nabavki tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na adaptaciji postojećih  trotoara i ivičnjaka u Pljevljima, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 90.000,00 eura.

Tenderskom dokumentacijom obuvaćeni su radovi na sječenju asfalta, demontaži postojećih ivičnjaka i ugradnji novih, kao i nabavci i ugradnji asfalta u ulicama Volođina, Boračka, Narodne revolucije, Marka Miljanova, Ratnih vojnih invalida, Sutjeska i dodatnih trotoara, u skadu sa eventualnim potrebama prilikom izvođenja radova.

Radovi će obuhvatiti i uređenje razdjelnih ostrva na gradskim saobraćajnicama – Ostrva u Obilićevoj ulici i u ulici Narodne revolucije.

Rok izvođenja radova je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Ponude se predaju  radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 21.07.2020. godine do 11:00 sati i to neposrednom predajom na arhivi naručioca ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Pljevlja, Ulica kralja Petra I br. 48.

U skladu članu 90. Zakona o javnim nabavkama, Opština Pljevlja se opredijelila za skraćeni rok podnošenja ponuda od 22 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije, iz razloga što se kasni sa tenderom zbog situacije sa Korona virusom i novih najava za mogući drugi talas, kako bi se nabavka što prije sprovela, izabrao izvođač i završilil radovi.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se 21. jula 2020.  godine u 11:30 sati, u prostorijama Opštine Pljevlja.

Tokom 2019. godine, Opština Pljevlja izdvojila je preko 100.000,00 eura za ove namjene, gdje su izvedeni radovi na zamjeni ivičnjaka i pripremi površina za asfaltiranje trotoara u sedam ulica: Miloša Kneževića,  Rudarskoj, Vojske Jugoslavije, Miloša Tošića, Meše Selimovića, Volođinoj i ulici Zekerijaha Ćinare, kao i na parkinzima iza zgrade SDK i u Skerlićevoj ulici, gdje je ukupno ugrađeno 1218m velikih i 653,30m malih ivičnjaka, a asfaltirano je 2.066,85 m² površina trotoara.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja