Raspisan tender za sanaciju i presvlačenje kolovoznih i pješačkih površina asfaltom

Opština Pljevlja je (04.04.2021. godine) objavila tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na sanaciji i presvlačenju kolovoznih i pješačkih površina asfaltnom masom na gradskim saobraćajnicama u Pljevljima, procijenjene vrijednosti 230.000 eura sa uračunatim PDV-om.

Tenderskom dokumentacijom obuhvaćeni su: izvođenje asfalterskih radova na sanaciji i presvlačenju oštećenja ugradnjom i valjanjem asfaltne mase, ugradnja sa valjanjem nosećeg sloja asfaltnom masom na sloju od tampona, kao i svi pripremni radovi površina za ugradnju asfaltne mase na kolovoznim i pješačkim površinama.

Planirano je da se radovima na sanaciji prethodno asfaltiranih saobraćajnica ugradi 1.440 tona asfaltne mase debljine 4-6 centimetara, dok je za saobraćajnice sa makadamskim kolovoznim zastorom planirana ugradnja 800 tona asfaltne mase debljine 6 centimetara.

Ponude se dostavljaju randim danima zaključno sa danom 05.05.2021. godine u 11:00 časova i to neposrednom predajom na arhivi naručioca ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Opština Pljevlja, Ulica Kralja Petra I br.48.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 05.05.2021. godine u 11:30 sati, na adresi: Opština Pljevlja, Kralja Petra I br. 48. 

Rok za izvođenje radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa – razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.

Opširnije na: https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/2333 .

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja