Ulaganja Opštine Pljevlja 2022. godine u mjere energetske efikasnosti 1,2 miliona eura

Opština Pljevlja ove godine planira intenziviranje ulaganja u smanjenje zagađenja vazduha u Pljevljima. Odgovornim strateškim planiranjem i sprovođenjem mjera, rezultati su već vidljivi. 

Ove godine, budžetiranjem iz sredstava Opštine Pljevlja, očekuju se velika, značajna ulaganja u mjere kojima se promoviše korišćenje ekološki prihvatljivih vidova grijanja, kao i utopljavanje objekata sa ciljem smanjenja utroška energije za zagrijavanje stabmenih i poslovnih objekata, prije svega fosilnih goriva.

Planirano je subvencioniranje nabavke peleta za više od 1.000 domaćinstava, ulaganje u implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima kolektivnog i individualnog stanovanja, kao i subvencioniranje nabavke peći koje kao pogonsko gorivo koriste pelet.

Ukupna sredstva namjenjena za ove projekte i subvencije su oko 1,2 milona EUR.

Ulaganje u energetsku efikasnost je jedna od najefikasnijih mjera i aktivnosti za smanjenje zagađenja vazduha u Pljevljima, s obzirom da se na ovaj način ostvaruje značajna ušteda energije za grijanje. Primjena ekološki prihvatjivih energenata i sistema grijanja dodatno utiče na kvalitet vazduha kroz smanjenje emisije štetnih gasova i PM čestica.

Već osmu godinu za redom Opština Pljevlja finansira, odnosno subvencionira nabavku peleta za individualne objekte. Ova mjera je dala već mjeriljive rezultate, tako da je od početka subvencioniranja peleta, 2015. godine sa manje od 200 domaćinstava koje su koristile subvencije, taj broj na kraju 2021. godine bio oko 1.000. To je dovelo do smanjenja korišćenja uglja za prosječno 4.000 tona godišnje kao i smanjenje korišćenja sirovog drveta za grijanje u prosjeku od 4.200 m3 godišnje. Na ovaj način se smanjuje i emisija CO2 u količini ne manjoj od 5.000 tona godišnje.

U 2022. godini je planirani su veći iznosi subvencija za pelet, sa 150.000 eura iz 2021. godine na 180.000 eura.

Objavljivanje javnog poziva za izbor isporučioca peleta se očekuje u martu kada će početi i prijavljivanje korisnika za subvencije, a od početka implementacije ove mjere izvršena je nabavka ukupno 9.000 tona peleta, dok su javna sredstva iznosila 810.000 eura.

Uvođenjem novih budžetskih pozicija, Opština Pljevlja od 2020. godine finansira projekte kroz koje se primjenjuju mjere energetske efikasnosti na objekte koji se griju iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici. Kroz ovu budžetsku poziciju, u zamjenu fasada na 12 objekata na kojima je ugrađeno preko 15.000 m2 energetski efikasne fasade do sada je uloženo 500.000 eura.

Početkom 2020. godine Opština je finansirala i izradu energetskih pregleda za sve preostale zgrade koje koriste toplotnu energiju iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici. Na taj način je dobijena slika o mogućim uštedama koje bi donijela primjena mjera energetske efikasnosti. Opština kroz ovu budžetsku stavku na osnovu javnog konkursa finansira zamjenu fasada u objektima kolektivnog stanovanja u procentu od 90% vrijednosti radova, dok ostatak obezbjeđuju etažni vlasnici uplatama za održavanje svojih zgrada.

Vrijedno je naglasiti i činjenicu da svi objekti koje koriste javne službe opštine i države, a griju se iz kotlarnice u Skerlićevoj imaju energetski efikasne fasade (zgrade: Opštine Pljevlja, SO Pljevlja, Sekretarijata za privredu, Osnovnog državnog tužilaštva, Osnovnog suda, Fonda zdravstva i Penzionog fonda i Doma kulture, sa ukupno preko 9.500 m2 korisnog prostora).

Pored ovih objekata, rekonstruisane su i fasade u 8 objekata kolektivnog stanovanja u ulicama Kralja Petra I, Tršovoj i Skerlićevoj, očekuje se početak radova na 3 objekta (zgrade: ul. Skerlićeva br.14, Tršova br.20 i III Sandžačke br.14). Po usvajanju plana javnih nabavki Opštine Pljevlja, u martu će se objaviti tender za još minimum 2 zgrade.

Implementacijom mjera energetske efikasnosti u periodu od 2020. godine na objektima koji se griju iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici smanjena je emisija CO2 za 750 tona godišnje, odnosno smanjena je količina uglja potrebna za grijanje ovih zgrada u količini ne manjoj od 500 tona godišnje.

U 2022. godini lokalna uprava za ovu namjenu je planirala sredstva u iznosu od 300.000 eura.

Početkom 2021. godine, između Opštine Pljevlja i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) potpisan je Memorandum o razumijevanju koji se odnosi na realizaciju modela subvencionisanja mjera za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru opštine Pljevlja. U sklopu projekta Jačanje kapaciteta za upravljanje projektima održive energije i klime i smanjenje zagađenja vazduha u opštini Pljevlja, cilj je povećanje energetske efikasnosti individualnog i kolektivnog sektora stanovanja, promovisanje upotrebe ekološki prihvatljivih energenata za Grijanje sektora stanovanja, promovisanje korišćenja sistema grijanja sa većim stepenom iskorišćenja energenata i poboljšanje opštinskih administrativnih kapaciteta u sprovođenju dekarbonizacije kroz projekte održivog upravljanja energijom i klimom. Kroz ovaj projekat krajem 2021. godine Skupština opštine Pljevlja je donijela odluku od davanju saglasnosti na Sporazum o finansiranju izmežu UNDP i Opštine Pljevlja.

U okviru ovog sporazuma budžetom Opštine Pljevlja za 2021. i 2022. godinu obezbjeđena su sredstva u iznosu od 500.000 eura za:

  1. Finansiranje zamjene fasada na individualnim stambenim objektima (privatne kuće), učešće Opštine Pljevlja 50 % budžetskih sredstava.
  2. Finansiranje zamjene fasadnih otvora na individualnim stambenim objektima i objektima kolektivnog stanovanja, učešće Opštine Pljevlja 50% budžetskih sredstava.
  3. Finansiranje nabavke peći na pelet u kojoj će učešće Opštine Pljevlja biti 20% vrijednosti ugovora o isporuci peći sa pripadajućim materijalom.

Tokom februara i marta mjeseca će se objaviti javni poziv za građane. Već su objavljeni javni pozivi za banke koje će finansirati aplikante kao i za isporučioce opreme i građevinske kompanije.

Od ove godine Opština Pljevlja je budžetom planirala i investiranje u mjere energetske efikasnosti ostalih objekata individualnog stanovanja. Namjera je da se preko javnog poziva finansira primjena mjera energetske efikasnosti ugradnjom fasade koja ispunjava uslove iz energetskih pregleda. Za ove namjene opštinskim budžetom je predviđeno 200.000 eura s tim da će učešće javnih sredstava u vrijednosti radova biti ne manje od 80%. Naime, kao i za zgrade koje se griju iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici, Opština Pljevlja će objaviti javni poziv u drugoj polovini februara u okviru koga će biti definisani kriterijumi za apliciranje ali i za rangiranje zgrada koje će po prioritetima biti rekonstruisane po sklapanju ugovora za upravnicima zgrada.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja