Usvojen izvještaj o radu predsjednika Opštine Pljevlja za 2020. godinu

U petak (02. aprila 2021. godine), tokom 22. sjednice Skupštine Opštine Pljevlja, odbornici su usvojili Izvještaj o radu predsjednika, organa uprave i službi Opštine Pljevlja za 2020. godinu.

Predsjednik Opštine Igor Golubović u uvodnom obraćanju ukazao je na epidemiju Covid 19 virusom koja je u Crnoj Gori počela tokom 2020. godine, a koja je značajno ograničila aktivnosti u funkiconisanju rada lokalne uprave i realizaciji planiranih aktivnosti i projekata.

„Uprkos činjenici što je polovina godine izgubljena za realizaciju mnogih planiranih projekata, u drugoj polovini godine značajno su intenzivirane aktivnosti na većini projekata planiranih Budžetom za 2020. godinu“, kazao je.

Golubović je informisao da je u fokusu rada lokalne uprave bilo održavanje centralnog gradskog jezgra kroz sprovođenje mjera energetske efikasnosti u zgradama koje se griju iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici za njihovu potpunu vizuelnu obnovu.

„U 11 zgrada, sa preko 7.500 m2 poslovnog i stambenog prostora, ugrađeno je više od 9.000 m2 nove energetski efikasne fasade. U ranijem periodu rekonstruisana je fasada na zgradi Opštine, tako da su sada uz objekte Skupštine Opštine, DPO, objekta Sekretarijata za privredu i Državnih fondova, svi prostori u kojima funkcionišu organi lokalne uprave, energetski efikasni“, istakao je Golubović, ukazavši i da su tokom 2020. godine okončani radovi u glavnoj ulici i ugrađen jedan dio urbanog mobilijara.

Predsjednik Opštine upoznao je odbornike i građane  o Strateškom planu razvoja opštine Pljevlja za period od 2021. do 2025. godine, koji će, kako je naglasio, biti putokaz kojim će se Opština Pljevlja razvijati.

„Naš primarni zadatak prethodne godine ali i narednih nekoliko su projekti iz oblasti vodosnabdjevanja. Tokom 2020. godine privedene su kraju prva i druga faza rekonstrukcije Postrojenja za pripremu pitke vode Pliješ, koje je osnovno postrojenje za pripremu pitke vode građanima Pljevalja, uz uloženih preko 700.000,00 eura. Nastavljena je rekonstrukcija vodovodne distributivne mreže u centru grada, i to u ulicama Tanasija Pejatovića, Omladinskoj, Uroša Ružičića i dijelu Boračke, vrijednosti preko 150.000,00 €“, istakao je.

U protekloj godini, prema njegovim riječima, gradske saobraćajnice su dobile nove kolovozne površine vrijedne 260.000,00 eura, dok su više od 75% završeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji trotoara i ivičnjaka u vrijednosti od 95.000,00 eura.

„Počela je rekonstrukcija ulice Narodne omladine, kao i izgradnja parkinga u ulici Mila Peruničića, a višegodišnje odlaganje rekonstrukcije Avalske ulice se privodi kraju“.

Naglasio je da poljoprivrednici imaju nikad povoljniji ambijent za razvoj svoje proizvodnje i da bavljenje poljoprivredom u Pljevljima nikad nije bilo privlačnije.

„Odgovornim planiranjem opštinskih službi definisan je veliki spektar mjera podrške za preko 1.500 registrovanih poljoprivrednih proizvođača i ostalih kojima je poljoprivreda dopunsko zanimanje. Planirani lokalni agrobudžet u vrijednosti 300.000,00 € dodatno je uvećan 30% u cilju ublažavanja posledica izazvanih Corona epidemijom, sa mogućnošću kandidovanja podrške u 23 mjere. U Pljevljima je u poslednjih pet godina, kroz agrobudžetske mjere Opštine, uloženo preko 1,5 miliona eura, a sa državnog nivoa dodatnih 6 miliona eura“, kazao je.

U izvještajnom periodu značajna su bila ulaganja i u ruralnu infrastrukturu, koja se odnose na ulaganja od 180.000,00 eura u osam seoskih vodovoda, što je, kako je kazao, 50% više novca nego prethodne godine. Preko preduzeća za održavanje i zaštitu lokalnih puteva vršeno je redovno čišćenje, održavanje i sanacija seoske putne mreže, proboj novih puteva i sanacija mostova, u vrijednosti preko 500.000,00 eura, i sanirano 325 km lokalnih puteva.

„Zbog okolnosti vezanih za epidemiju Covid 19, nešto kasnije se počelo sa asfaltiranjem odnosno modernizacijom lokalnih puteva, sa planom za asfaltiranje 11 kilometara u vrijednosti 670.000 eura“

Lokalna uprava je tokom 2019. i 2020. godine iskazala poseban senzibilitet prema lokalnim finansijama, odnosno trošenju naplaćenih javnih sredstava, kako u lokalnoj upravi, tako i u komunalnim preduzećima, istakao je Golubović.

Prema njegovim riječima, finansije u Opštini Pljevlja stabilizovane su u potpunosti na kraju 2020. godine.

„Stabilizovani su lokalni prihodi i rashodi, tako da nije bilo bojazni u redovnosti isplate zarada, redovnosti izmirivanja obaveza prema dobavljačima i naravno, prema državi u djelu poreza i doprinosa. Donijeli smo i Odluku o unaprijeđenju i zaštiti životne sredine u Pljevljima koja će obezbjediti značajna sredstva za realizaciju ekoloških projekata. U 2021. godinu smo ušli sa dva miliona eura za realizaciju projekata iz oblasti ekologije“.

Budžet je, prema podacima Sekretarijaza za finansije ostvaren sa preko 81%, a ako se isključe projekti realizovani preko Uprave javnih radova i donacija EPCG za toplifikaciju,  to je najbolje ostvarenje Budžeta Opštine Pljevlja.

„Ukupne finansijske obaveze Opštine na dan 31.12.2020. godine iznosile su 14,135 miliona eura (sa nedospjelim kamatama po kreditima 14,846 milionaeura) i za 2,421 miliona eura su niže od obaveza na početku godine. U 2020. godini Poreskoj upravi je na ime poreza i doprinosa na lična primanja ukupno plaćeno 2.546.884.42 eura, od čega se na izdatke Opštine odnosi 2.240.988,89 eura, a na izdatke javnih ustanova 305.895,53 eura. U izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji Opštine Pljevlja u 2020. godini iskazan je budžetski suficit od 5,583 miliona eura“, zaključio je.

Prvi čovjek Opštine Pljevlja je govorio i o ulaganju Opštine Pljevlja u kvalitetnije i bolje uslove za rad službenika i namještenika rekonstruikciju i opremanje radnog prostora uz obnovu IT opreme.

Transparentnost rada lokalne uprave je, prema riječima predsjednika Opštine Pljevlja od bitnog značaja, za njega kao predsjednika Opštine, ali ali i za sve rukovodioce sekretarijata i službi.

„Upravo na taj način pokazujemo odgovoran odnos prema građanima, da smo njihov servis i da smo otvoreni za komunikaciju, kako za primjedbe, tako i za pohvale kako bi naš rad dodatno unaprjedili. Sajt Opštine Pljevlja je redizajniran i otvoren za komunikaciju sa građanima. Krajem 2019. godine smo uveli „Sistem 48“, gdje građani mogu da prijave svoje komunalne probleme, što govori da posebno vodimo računa o mišljenju građana i brzom rješavanju njihovih problema“, kazao je.

Predsjednik Golubović je u izlaganju istakao da je ekologija, kako u lokalnoj upravi, tako i za sve stanovnike Pljevalja najvažnija tema i tema opstanka u najširem smislu.

„Zelena ekonomija i zaštita životne sredine će biti i u fokusu nove crnogorske vlade, a tzv. zelena tranzicija je već u prioritetima aktivnosti evropske administracije. To je tema koju je lokalna uprava prepoznala kao strateško pitanje. Zbog specifičnosti industrijske proizvodnje, odnosno pljevaljskog rudarskog i energetskog kompleksa, njenog značaja za veliki broj zaposlenih, ali i primanja lokalnog budžeta, moramo biti posebno oprezni i pažljivi u traženju balansa odnosno dinamike promjena i prilagođavanja savremenim eko standardima“, istakao je i dodao da je Opština Pljevlja stvorila projektne uslove za objavljivanje tendera za projektovanje i izgradnju toplovoda za daljinsko grijanje grada iz TE Pljevlja.

Na ekološku situaciju u Pljevljima, prema riječima predsjenidka Golubovića, značajno utiče i upravljanje otpadnim vodama. To je posao kojim se lokalna uprava svakodnevno bavila, ali zbog problema za izvođačem radova i specifičnog postupka ugovaranja i finansiranja, još uvijek nije, u potpunosti pušteno u pogon završeno Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, u čiju je izgradnju tokom proteklih nekoliko godina uloženo oko šest miliona eura.

„Obezbijedili smo 350.000,00 eura donatorskih sredstva za projektovanje atmosferske i fekalne kanalizacije u našem gradu i ušli u najuži izbor za dobijanje povoljnih kredita i grantova za izvođenje radova, koji su zbog decenijskog odlaganja rješavanja ovih problema procjenjeni na 7 miliona eura“, nalasio je Golubović.

U završnom dijelu uvodnog obraćanja, konstatovao je da se iz Izvještaja o radu predsjednika Opštine Pljevlja i radu organa uprave i službi Opštine Pljevlja za 2020. godinu vidi dovoljno kapaciteta, volje, znanja i energije da se planovi pretoče u djela.

„Za to su nam potrebne i nove snage i na tom putu svi su dobrodošli, prije svega mladi spremni za dokazivanje i preuzimanje odgovornosti“, zaključio je predsjednik Opštine Igor Golubović.

Izvještaj o radu predsjednika Opštine Pljevlja i radu organa uprave i službi Opštine Pljevlja za 2020. godinu možete pogledati ovdje.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja