Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru  “Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu ” za 2022.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru “Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu” objavljenim dana 07.04.2022.godine na sajtu Opštine i   oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru “Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu ”, završava dana 27.12.2022.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2022.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 27.12.2022.,neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu

Služba za poljoprivredu