Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru  “Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu ” za 2023.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru mjeru  “Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu ” objavljenim dana 12.07.2023.godine na sajtu Opštine i oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru ”Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu” završava dana 25.12.2023.godine.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 25.12.2023.,neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu

Služba za poljoprivredu

                                                                        S E K R E T A R,v.d.

                                                                         mr Danko Šarančić