Delegacija UNICEF-a u posjeti Opštini Pljevlja: Pljevlja – lider u izgradnji inkluzivne lokalne zajednice

U srijedu, 09. juna 2021. godine predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović održao je radni sastanak sa delegacijom UNICEF-a u Crnog Gori, predvođenom šefom predstavništva, g-dinom Huanom Santanderom.
Prvom terenskom posjetom crnogorskim gradovima koju je šef predstavništva, g-din Santander počeo iz Pljevalja, ozvaničen je početak dobre komunikacije i saradnje ove međunarodne organizacije i svih subjekata crnogorskog društva, lokalnih i državnih vlasti, civilnog sektora i organizacija sa teritorije Crne Gore koje se bave zaštitom prava djece, sa osnovnim ciljem da se kroz izgradnju inkluzivnog društva pruže jednake mogućnosti svakom djetetu u lokalnim zajednicama.

Predsjednik Golubović upoznao je delegaciju UNICEF-a sa dosadašnjim aktivnostima koje je Opština Pljevlja realizovala sa organizacijama Ujedninjenih nacija u Crnoj Gori. On je istakao da lokalna vlast u Pljevljima kroz podršku i finansiranje JU „Dnevni Centar“ potvrđuje svoju usmjerenost na što bolju inkluziju i unaprijeđenje kvaliteta života djece sa posebnim potrebama kao najosjetljivije kategorije društva.
“Danas smo razgovarali o svim poljima djelovanja UNICEF-a u Crnoj Gori i aktivnostima koje pljevaljska lokalna uprava iz svog budžeta sprovodi, a vezano je za finansiranje rada JU “Dnevni centar”. Upućujemo i dodatnu podršku aktivnostima koje UNICEF sprovodi na iznalaženju dugoročnog rješenja za potpuno ili djelimično finansiranje svih dnevnih centara za djecu sa posebnim potrebama iz opštinskih i nacionalnog budžeta. Time bi se situacija u lokalnim samoupravama, koje trenutno samostalno finansiraju te centre, olakšala”, istakao je predsjednik Opštine Pljevlja i izrazio uvjerenje da će se dobra saradnja pljevaljske lokalne samouprave sa UNICEF – om nastaviti kroz široku lepezu aktivnosti, mogućih projekata i polja saradnje u dijelu pružanja prilike mladim ljudima za razvoj vještina i sticanja iskustava kroz različite vanškolske aktivnosti u lokalnoj zajednici.
Šef delegacije UNICEF-a u Crnog Gori, g-din Santander kazao je da je saradnja s opštinama ključna za ostvarivanje prava djeteta širom zemlje.
“Drago mi je što posjete opštinama počinjem u Pljevljima, jer je siromaštvo djece najveće u sjevernom dijelu Crne Gore. UNICEF će raditi sa Pljevljima i drugim opštinama na obezbjeđivanju održivih izvora finansiranja ključnih servisa podrške porodicama, poput dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju. Radićemo s opštinama i na obezbjeđivanju boljeg kvaliteta obrazovanja i na tome da nam škole budu otvorene tokom pandemije. Bitno je i da djeci i mladima pružimo više besplatnih sporskih i kulturnih aktivnosti u svakoj lokalnoj zajednici”, poručio je Santander.
On je upoznao prisutne sa oblastima kojim će se UNICEF baviti u narednom periodu, koje se odnose na smanjenje siromaštva među djecom, obezbjeđivanje kvalitetnog, inkluzivnog obrazovanja svakom djetetu, zaštitu djece od nasilja i obezbjeđivanje kvalitetnije zdravstvene zaštite svoj djeci širom zemlje.
Sastanak je zaključen riječima otvorenosti za zajedničke aktivnosti Opštine Pljevlja i UNICEF-a kroz ulaganje napora za kvalitetniji život svakog djeteta.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja