Drugi javni konkurs za dodjelu 13 studentskih stipendija za školsku 2020/2021. godinu

Sekretarijat za društvene djelatnosti

  Br: 07-609/20-811/4                                                               01.03.2021. godine

Na osnovu člana 3 Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 43/20), te Predloga Komisije za stipendiranje studenata školske 2020/21. godine broj 07-609/20-811/2 od 1702.2021. godine,  Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  r a s p i s u j e

 D R U G I  J A V N I  K  O  N  K  U  R  S za dodjelu 13 studentskih stipendija za školsku 2020/2021. godinu

Sredstvima iz Budžeta opštine Pljevlja stipendiraće se 13 studenata završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija koji studiraju na prostoru bivše SFRJ, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom svih prethodnih godina studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9 (devet) i da su nezaposleni.

Opština će stipendirati po jednog studenta sa različitih fakulteta koji imaju najvišu srednju ocjenu tokom studija na tom fakultetu.

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili  preuzeti sa web sajta Opštine.

Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sledeća dokumenta:

  • Fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima ili fotografiju elektronskog indeksa,
  • Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom studija.

Dokaze o prebivalištu i nezaposlenosti, po službenoj dužnosti pribavlja organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja za potrebe Komisije.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter Građanskog biroa sa naznakom “Konkurs za stipendiranje studenata – NE OTVARATI”, imenom i prezimenom podnosioca, ili poslati poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti – Komisija za stipendiranje studenata, ul. Kralja Petra I br. 48.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova na telefon 069-309-340 ili putem e-maila sanja.djondovic@pljevlja.co.me

Prjavu možete preuzeti OVDJE.

                                                                                                                                 S E K R E T A R K A

Emina Salihović