Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2021.godinu

Na osnovu  člana 3. i člana 5. Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture („Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi br. 48/2016) Sekretarijat za društvene djelatnosti raspisuje

K  O  N  K  U  R  S za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2021.godinu

I

Sekretarijat za društvene djelatnosti u 2021. godini sufinansiraće  projekte iz sljedećih oblasti:

1.      Likovna umjetnost i izložbena djelatnost (samostalne izložbe, kolonije, radionice, retrospektivne izložbe od značaja za pljevaljsku kulturu)

2.      Izdavačka djelatnost (nova književna djela i monografske publikacije autora iz Pljevalja)

3.      Književno prevođenje (prevodi djela pljevaljskih autora na strane jezike; prevodi neprevedene literature i separata o Pljevljima sa stranih jezika)

4.      Muzička i muzičko-scenska djelatnost (nova umjetnička muzička djela, izdavački muzički projekti, nastup na festivalima)

II

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu iznosi  5.000,00

Pojedinačan projekat može se sufinansirati u iznosu do 50% od ukupnog iznosa koji je potreban za njegovu realizaciju.

Pravo učešća na Konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Pljevljima, odnosno sa teritorije opštine koja su registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Pravo učešća nemaju nevladine organizacije, kao i javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta opštine Pljevlja, sredstvima planiranim za kulturu. 

III

Projekti prijavljeni na konkurs vrjednuju se po sljedećim kriterijumima:

umjetnički kvalitet i značaj za razvoj pljevaljske kulture,

 1. umjetnički kvalitet i značaj za razvoj pljevaljske kulture
 2. reference realizatora,
 3. doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,
 4. doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva,
 5. regionalna afirmacija pljevaljske kulture,
 6. doprinos očuvanju tradicije i pljevaljske kulturne baštine,
 7. afirmacija perspektivnih talenata,
 8. doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,
 9. realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

IV

Prijava na Konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu  www.pljevlja.me, šalteru građanskog biroa  i u prostorijama Sekretarijata. 

Uz popunjeni obrazac, dostavlja se obavezna dokumentacija:

 Za pravna lica:

 1. Rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti kulture,
 2. Osnivački akt
 3. Za projekte koji se realizuju po pozivu ili na osnovu saradnje dostaviti pozivna pisma organizatora, pismo drugog partnera o namjerama i sl;
 4. za korisnike sredstava sa prethodnih konkursa Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, dostaviti: detaljan narativni i finansijski izvještaj o realizaciji sufinansiranih projekata (informacija o realizaciji projekata, brošure, katalozi,prezentacija u štampanim i elektronskim medijima, fotokopija računa, Ugovora, uplatnica i druga finansijska dokumentacija koja se odnosi na način utroška odobrenih sredstava).
 5. Izjava da prijavni projekat nije aktivnost ili dio aktivnosti neke nevladine organizacije

Za fizička lica:

 1. Uvjerenje o prebivalištu
 2. Fotokopija lične karte
 3. Biografija podnosioca prijave;
 4. Za projekte koji se realizuju po pozivu ili na osnovu saradnje dostaviti pozivna pisma organizatora, pismo drugog partnera o namjerama i sl;
 5. za korisnike sredstava sa prethodnih konkursa Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, dostaviti: detaljan narativni i finansijski izvještaj o realizaciji sufinansiranih projekata (informacija o realizaciji projekata, brošure, katalozi, CD, prezentacija u štampanim i elektronskim medijima, fotokopija računa, Ugovora, uplatnica i druga finansijska dokumentacija koja se odnosi na način utroška odobrenih sredstava).
 6. Izjava da prijavni projekat nije aktivnost ili dio aktivnosti neke nevladine organizacije

Dodatna obavezna dokumentacija po oblastima:

 1. Likovna umjetnost i izložbena djelatnost:
 2. preporuka stručnog lica,
 3. fotografije likovnih djela ukoliko se izlažu
 4. predračun za štampanje kataloga ukoliko se štampa
 5. Izdavačku djelatnost:
 6. fotokopija gotovog i pripremljenog rukopisa za štampu novog književnog djela koji se objavljuje, odnosno publikacije;
 7. tehnički podaci o književnom djelu odnosno publikaciji (format, tiraž, povez i sl.);
 8. najmanje jedna recenzija
 9. predračun za štampanje rukopisa novog književnog djela koji se objavljuje
 10. Književno prevođenje:
 11. fotokopija rukopisa knjige ili knjiga koja se prevodi, odnosno, fotokopija literature koja se želi prevesti;
 12. dokaz o regulisanju autorskih prava ukoliko knjiga ili literatura koja se prevodi podliježe autorskom pravu
 13. Muzička i muzičko-scenska djelatnost:
 14. partitura ili demo snimak;
 15.  tekst muzičkog djela,
 16. preporuka stručnog lica,
 17. Ugovor o zakupu muzičkog studija,
 18. pozivno pismo organizatora festivala (ukoliko se radi o nastupu na festivalima)

Prijava sa dokumentacijom, podnosi se neposredno ili poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti ul. Kralja Petra I, 84210 Pljevlja, sa naznakom »Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture (navesti oblast) za 2021.godinu«.:

– u jednom štampanom primjerku,

– i obavezno u elektronskoj formi, na USB-u (flešci), CD-u ili DVD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima). 

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova na mob. 068-515-620, kontakt osoba: Ermin Đurđević ili putem e-maila ermin.djurdjevic@pljevlja.co.me

Prijave se podnose zaključno sa 31. martom 2021. godine. 

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Konkursni materijal se ne vraća.  

Obrazac za izvještavanje o realizovanom projektu sufinansiranom konkursu Opštine Pljevlja

Prijavni obrazac za fizička lica

Prijavni obrazac za pravna lica

                                                                                                                              SEKRETARKA
EMINA SALIHOVIĆ