J A V N I P O Z I V za učešće u sufinansiranju adaptacije krovova stambenih zgrada na teritoriji opštine Pljevlja

  Predmet javnog poziva

Predmet  javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u sufinansiranju adaptacije krovova stambenih zgrada na teritoriji opštine Pljevlja.

Učešće budzetskih sredstava opštine Pljevlja u sufinansiranju adaptacije biće 60% ukupne predračunske vrijednosti  radova, sa uračunatim PDV-om, iskazanih u ponudi najpovoljnijeg izvođača radova, a najviše u iznosu do 20.000,00€ sa uračunatim PDV-om.

II   Učesnici

Učesnici po javnom pozivu mogu biti upravnici  stambenih zgrada na teritoriji opštine Pljevlja, u kojima su obrazovani organi upravljanja.

III  Dokumentacija

Uz zahtjev za bespovratno učešće u sufinansiranju adaptacije krovova stambenih zgrada, upravnik je dužan da dostavi sledeće podatke i dokumentaciju:

 • Rješenje  o registraciji skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade izdato od strane Sekretarijata za komunalno stmbene poslove,saobraćaj i vode;
 • Odluku skupštine etažnih vlasnika o učešću na javnom pozivu;
 • Ukoliko u stambenoj zgradi sa više ulaza ima obrazovano više organa upravljanja,

 Odluku o zajedničkom učešću po javnom pozivu za učešće u sufinansiranju adaptacije krovova stambenih zgrada na teritoriji opštine Pljevlja;

 • Adresu, broj telefona i e-mail adresa upravnika stambene zgrade;
 • Izvod iz banke o stanju na računu etažnih vlasnika i iznos sredstava koja su priznata od Privrednog suda Crne Gore, a odnose se na sredstva zgrade koja su ostala kod Agencije za stambeno poslovni fond D.O.O.Pljevlja;
 • Posjedovni list , ne stariji od 3 mjeseca;
 • Izjavu skupštine stanara o godini izgradnje stambene zgrade, ovjerenu od strane upravnika.

IV  Kriterijumi za utvrđivanje liste prioriteta adaptacije krovova stambenih zgrada

 1. Građevinsko stanje krova:

1.1 krovni pokrivač nije u funkcionalnom stanju    20 bodova;

1.2 krovni pokrivač je u funkcionalnom stanju       10 bodova.

 • Stanje krovne konstrukcije:

2.1 noseći elementi krovne konstrukcije oštećeni  20 bodova;

2.2 noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni   10 bodova.

 • Materijal od kog je izrađen postojeći krovni pokrivač:
  • ondulina      40 bodova ;   
  • salonit         30 bodova;
  • crijep           20 bodova;
  •  lim              10 bodova.
 • Godina izgradnje stambene zgrade:
  •  starija od 50 godina       20 bodova;
  •  od 41 – 50 godina         15 bodova;
  •  od 31 – 40 godina         10 bodova;
  •  od 21 – 30 godina           5 bodova.

Zapisnik sa listom prioriteta sačinit će se prema broju dodijeljenih bodova.

V   Prijavljivanje po javnom pozivu

Prijave po javnom pozivu podnose se opštini Pljevlja na propisanom obrascu, u zapečaćenoj koverti  koja će sadržati potrebnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva,  tj. od. 01.04.2022.godine do 15.04.2022. godine  na arhivi opštine Pljevlja – Građanski biro, sa naznakom „Učešće po javnom pozivu za sufinasiranje adaptacije krovova stambenih zgrada na teritoriji opštine Pljevlja“ i „prijava ne otvaraj“.

Prijavni obrazac se može preuzeti na web sajtu opštine i na šalterima građanskog biroa  opštine Pljevlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Otvaranje prijava izvršit će se u roku od 5 dana od dana zatvaranja javnog poziva  u prostorijama opštine Pljevlja. Otvaranju prijava mogu prisustvovati zainteresovana lica.

Komisija za pripremu javnog poziva i izbor stambenih zgrada na kojima će se izvršiti adaptacija krovova, za stambene zgrade čije su prijave potpune i blagovremene, izaći će na lice mjesta u roku od 10 dana od dana otvaranja prijava, u prisustvu upravnika stambene zgrade, izvršit će se njen pregled, utvrditi činjenice iz stava IV tj. funkcionalnost postojećeg krovnog pokrivača tačka 1, 2, 3 i 4 i o tome sačiniti zapisnik.

Ukoliko dvije zgrade imaju isti broj bodova prednost će imati zgrada koja po kriterijumima materijala od koga je izrađen krovni pokrivač, građevinskog stanja krova i godine izgradnje zgrade ima više bodova.

Odluku o izboru stambenih zgrada za učešće u sufinansiranju adaptacije krovova, u okviru za to planiranih budžetskih sredstava od ukupno preostalih 115.000,00€, komisija će donijeti u roku od  20 dana od dana otvaranja prijava.

Stambena zgrada koja bude izabrana za sufinansiranje adaptacije krovnih pokrivača,  dužna je da dostavi  predračun i specifikaciju potrebnih radova. Svi radovi koji ne budu predviđeni specifikacijom potrebnih radova padaju na teret skupštine stana zgrade.

Konačnu odlukuo izboru stambenih zgrada komisija će dostaviti organu uprave nadležnom za stambene poslove, koji će pozvati upravnika zgrade da zaključi ugovor o sufinansiranju. Upravnik stambene zgrade, koja bude izabrana po javnom pozivu zaključiće sa predsjednikom opštine Pljevlja ugovor o sufinansiranju adaptacije krovnog pokrivača, u roku od 3 dana od dobijanja poziva za zaključenje ugovora,u protivnom smatraće se da je zgrada odustala od sufinansiranja adaptacije krovnog pokrivača i sredstva će se dodijeliti sledećoj zgradi na listi prioriteta.

Ugovorom iz prethodnog stava će se bliže definisati međusobna prava i obaveze između opštine Pljevlja i vlasnika posebnih dijelova stambene zgrade koje zastupa upravnik stambene zgrade, a naročito dinamiku i način isplate odobrenih sredstava.

VI  Sva bliža obavještenja i informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti na telefon broj 068 807 220  ili neposredno u prostorijama opštine Pljevlja – Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i vode.

Obrazac za prijavu možete pogledati OVDJE.