ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 13, 14, 15 и 16  Одлуке о Савјету за развој и заштиту локалне самоуправе (,, Сл.лист РЦГ –Општински прописи“, бр. 1/2006.) Одбор за избор и именовања Скупштине  oпштине Пљевља расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

  1. Одбор за избор и именовања у поступку утврђивања предлога за избор чланова Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе обавјештава стручне институције , установе, предузећа , невладине организације, удружења асоцијације локалних власти, информационе центре, мјесне заједнице и грађане општине Пљевља да кандидате за чланове Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе могу предлагати Одбору  за избор и именовања
  2. Савјет има предсједника и осам чланова

      Предсједника бира Савјет из реда чланова Савјета.

      Мандат Савјета траје четири године.
 3.  За члана Савјета може бити изабрано лице из реда грађана и стручњака у областима од  значаја за локалну самоуправу.
4.   За члана Савјета не моу  бити бирани:
       –    посланици или одборници
       –    локални функционери, старјешине органа локалне управе и руководиоци  јавних служби чији је оснивач Општина,

       –  изабрана, именована и постављена  лица у Влади Републике Црне Горе и органима    државне управе, функционери политичких странака  ( предсједници странака,   чланови предсједништва, њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора   као и  други страначки функционери ),

      –  лица која су правоснажно осуђена на кривично дјело против службене дужности, без  обзира на изречену санкцију или су правоснажно осуђени за неко друго кривично   дјело на казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци.

    5.  Овлашћени Предлагач уз Предлог обавезно доставља:

      –   име и презиме кандидата, друге личне податке, податке о пребивалишту, краћу биографију и образложење предлога,

      –   доказ о стручној спреми ( овјерена копија ),

       –  потписану и овјерену Изјаву кандидата да испуњава услове за члана Савјета из члана  4  Јавног позива,

       –  овјерену Изјаву кандидата о прихватању кандидатуре,

       –  Увјерење о пребивалишту кандидата или овјерену копију биометријске личне карте.

   6.  Сви изрази који се у овом Јавном позиву користе за физичка лица у мушком роду

        обухватају  исте изразе  у женском роду.

   7.  Предлози се достављају у року од 30 дана од дана објављивања у Пљеваљским новинама и на сајту општине Пљевља, на адресу Одбора за избор и именовања

      Скупштине општине Пљевља, ул. Краља Петра I бр.27.

                                                                                          Предсједник  Одбора,

                                                                                           Божидар Јеловац  с.р.