JAVNI POZIV o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi „Trepča“, putem prikupljanja ponuda

Na osnovu čl.39 i 40 Zakona o državnoj imovini („Sl.list CG“ br.21/09 i 40/11), čl.5, 29, 30 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini  („Sl. list CG“ br. 44/10), a u vezi sa Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi „Trepča“, putem prikupljanja ponuda  („Sl.list CG“-opštinski propisi br.13/2024), Direkcija za imovinu opštine Pljevlja, objavljuje

JAVNI POZIV

o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi „Trepča“, putem prikupljanja ponuda

        Predmet:

Opština Pljevlja daje u zakup, putem prikupljanja ponuda, poslovni prostor u stambeno-poslovnoj zgradi u ulici Tršova, na katastarskoj parceli broj 2196/1, zgrada broj 1 upisanoj u listu nepokretnosti broj 3164 KO Pljevlja kao svojina Opštine Pljevlja, ukupne površine 185,00m2, a koji čine PD-46 površine 36m2, PD-47 površine 34m2, PD-48 površine 35m2, PD-49 površine 14m2, PD-50 površine 11m2, PD-51 površine 11m2, PD-52 površine 22m2 i PD- 57 površine 22m2.         

 Minimalna cijena zakupa na mjesečnom nivou iznosi 3.002,55 eura( trihiljadedvaeurapedesetpetcenti). U cijenu je uračunat PDV.

Poslovni prostor se daje u zakup na period od 5 (pet) godina uz mogućnost produženja nakon isteka roka na koji je ugovoren zakup.

Namjena objekta: poslovno-komercijalni; kancelarijski; maloprodaja.

Zakupac je u obavezi koristiti zakupljeni poslovni prostor isključivo za svrhu i namjenu koja je odeđena. Zakupac može izvršiti sve poptrebne radove za adaptaciju poslovnog prostora o svom trošku shodno namjeni djelatnosti koju obavlja, uz poštovanje važeće zakonske procedure. Zakupodavac je u obavezi da zakupcu dostavi na uvid svu raspoloživu projektnu dokumentaciju postojećeg stanja.

          Opšti i posebni uslovi

 Pravo učešća na oglasu imaju fizička i pravna lica. Obaveza učesnika je da uz ponudu prilože dokaz  o uplati depozita na ž.r.br. 535-6558-96 Budžet opštine Pljevlja kod Prve bankeu visini od 300,26 eura.

Učesnici postupka su obavezni da dostave lične podatke za fizička lica ( ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte), a za pravna lica naziv i sjedište, registarski broj iz sudskog registra suda kod koga je registrovan, ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica.

Pismena ponuda treba da sadrži tačan naziv i adresu ponuđača, ponuđeni iznos zakupnine za nepokretnost koja je predmet zakupa, broj žiro računa za vraćanje depozita, pečat i potpis ovlašćenog lica za pravno lice odnosno potpis ponuđača za fizičko lice.

 Pismene ponude sa traženim dokumentima podnose se u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Za prikupljanje ponuda, po javnom pozivu br.11-430/24-61/1 ne otvaraj“,  Direkciji za imovinu opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 36, najkasnije do dana      05.04.2024. godine, kao zadnjeg dana predaje, putem pošte ili neposredno na Građanski biro opštine. Neblagovremene i nepotpune ponude smatraće se nevažećim.

Učesnicima postupka čije ponude nijesu prihvaćene uplaćeni depozit biće vraćen u roku od 8 dana od dana odabira ponuđača.

Ukoliko učesnik postupka sa najpovoljnijom ponudom odustane od ponude nakon otvaranja ponuda ili prije, gubi pravo na povraćaj depozita, a postupak za prodaju nepokretnosti se proglašava neuspjelim i ponovo oglašava. U slučaju da dva ili više ponuđača dostave istu visinu cijene u ponudi prednost će imati onaj ponuđač čija je ponuda ranije zavedena u Građanskom birou opštine Pljevlja. Takođe, ukoliko učesnik postupka prikupljanja ponuda, koji je ponudio najpovoljniju cijenu i koji je izabran kao najpovoljniji ponuđač, odustane ili ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku gubi pravo na povraćaj sredstava depozita  i pravo učešća u ponovnom postupku oglašavanja.  

                      Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, način i uslovi zakupa

Ponuđač koji ponudi najveću cijenu zakupa nepokretnosti, smatra se najpovoljnijim ponuđačem.  potpisuje izjavu kojom potvrđuje ponudu. Sve troškove oko zakupa snosi zakupac.

Nakon konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača isti je dužan da sa Opštinom Pljevlja zaključi Ugovor o zakupu u skladu sa zakonom u roku od 30 dana.

Sprovođenje postupka prikupljanjem ponuda

Otvaranje ponuda od strane Komisije za sprovođenje postupka, u prisustvu ponuđača, održaće sedana 09.04.2024.godine, sa početkom u  12  časova u kancelariji br.1 Direkcije za imovinu, ul. Kralja Petra I ( zgrada bivše SDK-a).

 Obavještenje o rezultatima postupka Komisija dostavlja učesnicima postupka u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Komisija. Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Komisiji u roku od 5 dana od dana prijema odluke. Odluka Komisije po prigovoru je konačna.

Svi zainteresovani, za  informacije u vezi nepokretnosti koja je predmet prodaje, mogu se obratiti Direkciji za imovinu opštine Pljevlja.

Kontakt telefon 069/309 390                                                                                         

    Broj: 11-430/24-61/1

    Pljevlja, 21.03.2024.godine

OPŠTINA PLJEVLJA

– Direkcija za imovinu-