ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу бесповратних новчаних средстава за подршку рјешавању стамбеног питања младих породица са територије општине Пљевља

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет Јавног позива за додјелу бесповратних новчаних средстава за подршку рјешавању стамбеног питања младих породица са територије општине Пљевља (у даљем тексту Јавни позив) је додјела средстава из Буџета Општине Пљевља за суфинансирање трошкова за куповину или изградњу објекта намијењеног за становање.

Из Буџета општине Пљевља суфинансираће се младе породице, брачни односно ванбрачни супружници као и самохрани родитељи (у даљем тексту Корисници)

II ВИСИНА СУФИНАНСИРАНИХ ТРОШКОВА

Секретаријат за спорт и младе општине Пљевља, је Буџетом за 2024.годину опредијелио средства којим ће се суфинансирати  камате на стамбене кредите за куповину или изградњу некретнине за становање (стана или породичне куће), сходно амортизационом плану отплате кредита, а максимално до 100,00 € камате мјесечно, у периоду до 10 година.

III  УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Право учешћа на Јавни позив имају корисници који испуњавају следеће услове:

 • Да  на дан расписивања јавног позива барем један од партнера није старији од 45 година
 • Да је подносилац захтјева држављанин Црне Горе.
 • Да подносилац захтјева има пријављено пребивалиште на територији општине Пљевља
 • Да нема неизмирене доспјеле обавезе  према Општини Пљевља (порези и сл.)
 • Да чланови породице понаособ немају у својини објекат за становање на територији Црне Горе
 • Да куповином или изградњом објекта за становање први пут рјешавају своје стамбено питање стицањем власништва над објектом за становање на територији Црне Горе, односно да претходно нису продали, поклонили и на било који начин отуђили објекат за становање.
 • Да је подносиоцу захтјева одобрен стамбени кредит од стране комерцијалне банке у години прије расписивања јавног позива или у години расписивања јавног позива
 • Да је претходно прибављена пријава о почетку изградње објекта и да је пријава почетка изградње извршена у години прије расписивања јавног позива или у години расписивања јавног позива ( за изградњу стамбеног објекта)
 • Да је власник или сувласник грађевинског земљишта ( за изградњу стамбеног објекта)

Право учешћа на Јавни позив немају корисници:

 • Који не испуњавају горе наведене услове
 • Самци
 • Који су купили некретнину у власништву/сувласништву особе која је најмање са једним чланом младе породице у:

Крвном сродству у правој линији: отац, мајка, дјед, баба

Крвном сродству у побочној линији: брат или сестра

Тазбинском сродству: родитељи брачних/ванбрачних партнера

Грађанском сродству: усвојилац, усвојеник

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

•           Извод из матичне књиге рођених (за оба супружника, партнера у заједници живота лица истог пола и самохраног родитеља)

•           Увјерење о држављанству или копија биометријске личне карте (за оба супружника)

•           Увјерење о пребивалишту  на територији општине Пљевља (за подносиоца захтјева)

•           Извод из матичне књиге вјенчаних за брачне парове

•           Изјава о кућној заједници

•           Потврда о измиреним обавезама према Општини Пљевља

•           Лист непокретности (за оба супружника)

•           Потврда о одобреном стамбеном кредиту издата од стране комерцијалне банке (на име једног од супружника, партнера у заједници живота лица истог пола и самохраног родитеља)

•           Пријава о почетку изградње објекта издата од стране надлежног органа на име једног од супружника, партнера у заједници живота лица истог пола и самохраног родитеља ( код изградње објекта)

•           Увјерење издато од стране Управе за имовину о непосједовању непокретности – објекта за становање на територији Црне Горе (за оба супружника, партнера у заједници живота лица истог пола и самохраног родитеља)

•           Овјерена копија купопродајног уговора (код куповине објекта)

•           Овјерена изјава од нотара да супружници, партнери у заједници живота лица истог пола и самохрани родитељ са продавцем објекта за становање нису у крвном сродству у правој линији (отац, мајка, дјед, баба), крвном сродству у побочној линији (брат или сестра), тазбинском сродству (родитељи брачних/ванбрачних партнера) и грађанском сродству (усвојлиац усвојеник)

•           Овјерена изјава од нотара да куповином или изградњом објекта за становање први пут рјешавају своје стамбено питање стицањем власништва над објектом за становање на територији Црне Горе

•           Овјерена изјава од нотара да објекат за становање претходно нису продали, поклонили или на било који други начин отуђили (за оба супружника,партнера у заједници живота лица истог пола и самохраног родитеља)

•           Овјерена сагласност осталих сувласника грађевинског земљишта уколико је грађевинско земљиште у својини више лица (код изградње објекта).

Напомена – Потврда о измиреним обавезама према Општини Пљевља (за подносиоца захтјева) ће се прибавити по службеној дужности.

V РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе у року од 30 дана од расписивања Јавног позива односно од 01.06. до 01.07.2024. године.

VI ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријава се подноси на прописаном обрасцу уз достављање горе наведене документације.

Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ РЈЕШАВАЊУ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА МЛАДИХ ПОРОДИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА“. Иста се подноси лично или препорученом поштом на адресу – Општина Пљевља, Улица Краља Петра I 48, Секретаријат за спорт и младе, 84210 Пљевља.

Пријавни образац се може преузети OVDJE.