JAVNI POZIV za dodjelu nagrade “Dragana Loncović” za 2024. godinu

Na osnovu člana 5 Odluke o dodjeli nagrade „Dragana Loncović“ (Sl.list CG-opštinski propisi“, br.50/2023 od 3.11.2023) Sekretarijat za kulturu, socijalna i druga pitanja opštine Pljevlja  r a s p i s u j e:

JAVNI POZIV

za dodjelu nagrade “Dragana Loncović” za 2024. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva za dodjelu nagrade “Dragana Loncović” (u daljem tekstu Javni poziv) je dodjela sredstava iz Budžeta opštine Pljevlja kojim se nagrađuje jedna, najbolja medicinska sestra – tehničarka, svih smjerova ( u daljem tekstu medicinska sestra) u opštini Pljevlja.

Nagrada se dodjeljuje povodom 12. maja, Međunarodnog dana medicinskih sestara, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh i rezultate ostvarene u razvoju i unapređenju kvaliteta sestrinske profesije.

II  USLOVI I KRITERIJUMI

Predloge za najbolju medicinsku sestru mogu podnijeti građani, preduzeća i ustanove, nevladine organizacije i udruženja na teritoriji opštine Pljevlja, udruženja medicinskih sestra na teritoriji opštine Pljevlja, Sindikat Opšte bolnice Pljevlja i Sindikat Doma zdravlja Pljevlja.

Predlogom mogu biti predložene medicinske sestre zaposlene u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama na teritoriji opštine Pljevlja, obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Pljevlja, u JU „Domu starih Pljevlja“, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Pljevlja.

Uslovi koje treba da ispunjavaju predložene medicinske sestre su:

 • Radno iskustvo od najmanje deset godina u sestrinskoj profesiji,
 • Da je radno aktivna,
 • Da je svojim profesionalnim angažmanom dala značajan doprinos razvoju i afirmaciji sestrinske profesije u opštini Pljevlja.

Kriterijumi pri izboru kojima se treba rukovoditi:

 • Radno iskustvo od najmanje deset godina u sestrinskoj profesiji,
 • Najmanje završena srednja škola za medicinske sestre,
 • Stručnost i profesionalan odnos u radu, sposobnost za timski rad,
 • Empatski i human odnos prema bolesniku i članovima porodice,
 • Kreativnost u radu, dobra interpersonalna komunikacija,
 • Poštovanje prava pacijenata i pozitivno rješavanje mogućih konflikata,
 • Svojim izgledom i profesionalnim ponašanjem gradi pozitivan lik medicinske sestre, iskazuje odanost svojoj ustanovi i profesiji kojoj pripada,
 • Aktivan i kontinuirani rad na standardizaciji i poboljšanju kvaliteta usluga zdravstvene njege,
 • Poštovanje principa dobre sestrinske prakse,
 • Izražena sposobnost prenošenja znanja i na druge članove tima (edukacija zaposlenih, predavanja, stručni radovi u ustanovi i van ustanove),
 • Posjedovanje kreativnosti, dobre komunikacije, preduzimljivosti, požrtvovanosti, nesebičnosti i odgovornosti prema profesionalnim obavezama,
 • Rad na ličnom usavršavanju i obrazovanju.

III NAGRADA

Nagrada se isplaćuje u visini od pet obračunskih vrijednosti koeficijenta u bruto iznosu.

IV PODNOŠENJE PREDLOGA

Rok za podnošenje predloga traje od 05.02.2024.godine zaključno sa 01.04.2024.godine.

Predlog se podnosi na propisanom obrascu uz koji se dostavlja sledeća obavezna dokumentacija:

 • predlog za nagradu sa obrazloženjem, shodno kriterijumima iz Poziva,
 • biografija predložene kandidatkinje.

Predlog se podnosi na arhivi Građanskog biroa opštine Pljevlja gdje se može preuzeti i prijavni obrazac.. Prijavni obrazac se može preuzeti i na sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me

Sve informacije u vezi Javnog poziva možete dobiti u kancelarijama Sekretarijata za kulturu, socijalna i druga pitanja opštine Pljevlja (bivša zgrada SDK), putem e-maila danijela.nenadic@pljevlja.co.me ili na telefon broj 068-790-509.

V DONOŠENJE ODLUKE

Predsjednik opštine Pljevlja će imenovati Komisiju za dodjelu nagrade “Dragana Loncović”. Komisija će nakon razmatranja predloga podnijeti predsjedniku opštine obrazloženi Predlog odluke o dodjeli nagrade najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje predloga. Odluku o dodjeli nagrade donosi Predsjednik opštine Pljevlja. Ista će biti objavljena na web sajtu Opštine.

Obrazac za podnošenje predloga za dodjelu nagrade „Dragana Loncović“ za 2024. godinu možete pogledati OVDJE.

                                                                                           S E K R E T A R K A

                                                                                     Sanja Đondović