JAVNI POZIV za dodjelu podrške “Mjere za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima” za 2023.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023.godinu – Agrobudžetom, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške – “Mjere za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima”

K O M P O N E N T A   II

 DEFINICIJA KORISNIKA  SREDSTAVA PODRŠKE

Pravo na podršku kroz ovaj Javni poziv može ostvariti državljanin Crne Gore pod uslovom:

 • da je starosti od 18-30 godina  i da se isključivo bavi poljoprivredom
 • da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava MPŠV, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15, 30/17, 51/17 i 59/21);  ili
 • da je upisan u Registar poljoprivrednih osiguranika
 • da podnosilac zahtjeva  ili drugi član kućne zajednice u kojoj živi posjeduju stočni fond ili da posjeduje višegodišnji zasad krupnog ili jagodastog voća ili
 • da se bavi proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE

U skladu sa ovim Javnim pozivom podrška se može ostvariti za:

 • adaptaciju ili rekonstrukciju pomoćnih objekata
 • revitalizaciju i modernizaciju postojećih višegodišnjih zasada
 • nabavku plastenika
 • nabavku namjenske mehanizacije i opreme
 • nabavku sistema i opreme za mužu, čuvanje i preradu mlijeka (primarna prerada na gazdinstvu, u sir)
 • nabavku opreme za preradu voća i povrća( prerada na gazdinstvu u sok,džem ,ajvar i dr. proizvode)
 • nabavku opreme za izđubravanje ,ležišta za grla i druge opreme za stočarsku proizvodnju
 • kupovinu domaćih zivotinja u čistoj rasi

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Pravo na podršku kroz ovaj Javni poziv može se ostvariti pod uslovom da :

 • dokumentacija koja se podnosi uz Zahtjev nije starija od 6 mjeseci
 • je podnosilac zahtjeva  u trenutku podnošenja Zahtjeva je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava  MPŠV ili u Registar poljoprivrednih osiguranika
 • je podnosilac zahtjeva državljanin Crne Gore
 • je investicija započeta tek nakon dobijanja Rješenja o odobrenju zahtjeva
 • je predmet podrške isključivo nabavka novih materijala i opreme

Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja za isti tip investicije ostvare podršku u tekućoj godini kod MPŠV

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • troškovi nastali prije dodjele Rješenja o odobrenju zahtjeva
 • troškovi sopstvenog rada i radne snage
 • nabavka polovne opreme i materijala
 • troškovi nabavke robe(carinski i administrativni troškovi,špedicija i sl.)
 • nerealno iskazane cijene u kupoprodajnim ugovorima (koje u značajnoj mjeri odstupaju od tržišnih)

POTREBNA DOKUMENTACIJA  ZA ODOBRENJE INVESTICIJE

 • Zahtjev za dodjelu podrške
 • fotokopija Rješenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva u MPŠV  ili fotokopija Rješenja o upisu u Registar poljoprivrednih osiguranika
 • potvrda Mjesne zajednice da podnosilac živi na ruralnom području i bavi se isključivo poljoprivredom 
 • dokaz da je podnosilac zahtjeva nezaposleno lice (ZZZCG ili Fond PIO)
 • izjava o kućnoj zajednici
 • posjedovni list ili saglasnost o korišćenju zemljišta ili zaključen ugovor o korišćenju zemljišta min 5 god
 • saglasnost ostalih suvlasnika ukoliko je predmet investicije adaptacija ili  rekonstrukcija objekta,u slučaju da  je podnosilac zahtjeva suvlasnik imovine (pomoćnog objekta)
 • dokaz o stočnom fondu(Uprava za veterinu) i/ili
 • dokaz o posjedovanju višegodišnjeg zasada voća(MPŠV)i/ili
 • dokaz o posjedovanju plastenika (zapisnik sa terena)
 • potpisana i pečatirana cjenovna ponuda za planiranu investiciju koja će biti predmet odobravanja
 • u slučaju adaptacije/rekonstrukcije pomoćnih objekata, fotografije postojećeg stanja objekta potpisana i pečatirana cjenovna ponuda, predmjer i predračun radova
 • u slučaju kupovine grla na registrovanom poljoprivrednom  gazdinstvu u Crnoj Gori, ovjeren kupoprodajni predugovor
 • fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva
 • fotokopije žiro računa podnosioca Zahtjeva

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE INVESTICIJE

Obrazac Zahtjeva za odobravanje investicije može se preuzeti na sajtu opštine Pljevlja ili u kancelariji Službe za poljoprivredu. Popunjeni obrazac Zahtjeva za odobravanje investicije i potrebna dokumentacija dostavlja se na arhivi opštine.

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti direktno u prostorijama Službe za poljoprivredu ili putem telefona 069/308-199  

Trajanje Javnog poziva je od 22.septembra.2023.  do  02.oktobra 2023.godine.

PROCEDURA REALIZACIJE

Služba za poljoprivredu će obavijestiti javnost o ovom Javnom pozivu putem sajta opštine  i oglasne table Službe za poljoprivredu.

Obrada primljenih zahtjeva, kontrola po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.

Služba za poljoprivredu formiraće Komisiju za dodjelu podrške,koja će sprovesti administratitivnu kontrolu podnesenih zahtjeva i kontrolu na terenu.

Komisija sačinjena od tri člana (inženjera) će pojedinačno i nezavisno, izvršiti bodovanje i rangiranje na osnovu kriterijuma  za odobravanje/odbijanje zahtjeva i o tome sačiniti Izvještaj, koji je sastavni dio dokumentacije, na osnovu koje se donosi Rješenje o odobrenju investicije

Realizacija investicije od strane korisnika može početi tek po donošenju Rješenja o odobrenju investicije. Krajnji rok za završetak investicije je 15. 12. 2023.

Isplata odobrenih sredstava, vršiće se u dvije jednake rate, u iznosima od po 50 % ukupno odobrene podrške.

 • Isplata prve rate u iznosu od 50% će se obaviti u ranoj fazi investicije  nakon donošenja Rješenja o odobrenju investicije,a na  na osnovu Izvještaja Komisije i podnijete dokumentacije.
 • Zahtjev za isplatu druge rate u iznosu od 50%,korisnik sredstava podrške dužan je da podnese tek nakon obavljene terenske kontrole

Uz zahtjev  za  isplatu druge rate podnosilac je dužan dostaviti dokaze da su isplaćena sredstva iz prve rate namjenski utrošena i da je prva faza investicije realizovana i to :

1. dokaz plaćanja (original uplatnica) za nabavljenu robu ili izvršene radove

2.ovjerenu fakturu za kupljenu robu/izvedene radove

3.fotokopiju garantnog lista za robu koja podliježe garanciji

4.ovjeren swift od strane banke i jedinstvenu carinsku ispravu ako je roba nabavljena iz inostranstva.

5.ovjeren kupoprodajni Ugovor i uplatnicu  kao dokaz plaćanja ukoliko se radi o kupo-

vini grla na registrovanom poljoprivrednom  gazdinstvu u Crnoj Gori

 • Nakon završetka investicije korisnik je u obavezi da dostavi dokaze potrošnje sredstava druge rate odn , dokaze plaćanja robe i usluga kao u slučaju realizacije prve faze investicije
 • Ukoliko to priroda predmetne investicije zahtjeva, isplata agrobudžetskih sredstava se može ralizovati i jednokratno, nakon odobravanja zahtjeva, obavljene terenske kontrole i donijetog Rješenja o odobravanju investicije.

NAPOMENE

 • Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku. Nepotpuna i neblagovemeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.
 • Služba za poljoprivredu zadržava pravo da prije isplate rate izvrši provjeru realnosti i osnovanosti prikazanih troškova i izvršenih uplata
 • Obaveze korisnika podrške kao i kaznene mjere u slučaju nepoštovanja istih utvrđene su članom 33 sa Zakonom o poljoprivredii ruralnom razvoju(„Službeni list CG“, br,34/14,1/15,30/17,51/17 i 59/21)i podrazumijevaju vraćanje primljenih sredstava uvećanih za iznos kamate,kao i gubitak prava na bilo koju podršku naredne dvije godine.

Sva sredstva (objekti, grla, , mehanizacija, oprema i sl.) koja su nabavljena kao predmet podrške po ovom Javnom pozivu, ne smije biti otuđena u naredne tri godine od donošenja Rješenja o odobravanju podrške, osim u slučajevima „više sile“, o čemu je neophodno obavijestiti Službu za poljoprivredu. U suprotnom, Služba za poljoprivredu će zahtijevati povraćaj cjelokupnog iznosa agrobudžetske podrške i onemogućiti svaki vid korišćenja iste, u narednih pet godina.

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši bodovanje i rangiranje podnosilaca zahtjeva

*Bodovanje se vrši do 20 grla sa po 1 bodom po uslovnom grlu,a za broj grla  koji je veći od 20,dodjeljuje se max 20 bodova.

 Minimalan broj bodova za odobrenje podrške je 40.

U slučaju istog broja bodova, prednost ima mlađi podnosilac zahtjeva i podnosilac sa većim brojem bodova, po osnovu prva dva kriterijuma iz tabele.

Zahtjev možete preuzeti OVDJE.