JAVNI POZIV za dodjelu podrške Modernizaciji poljoprivredne proizvodnje i zadovoljavanju standarda u stočarskoj proizvodnji za 2022.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022.godinu – Agrobudžetom objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške u okviru mjere „Modernizacija poljoprivredne proizvodnje i zadovoljavanje standarda u stočarskoj proizvodnji”.

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava  MPŠV, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (  “Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15 ,30/17 i 51/17 ).  

PREDMET PODRŠKE

U skladu sa ovim Javnim pozivom podrška se može ostvariti za :

 • Nabavku aparata za mužu – muzilica
 • Nabavku opreme za čuvanje i hlađenje mlijeka – laktofriza
 • Nabavku opreme za preradu

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

 • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u MPŠV
 • Podnosilac zahtjeva mora posjedovati najmanje dva muzna grla u govedarstvu ili 20 muznih ovaca/koza registrovanih u Veterinarskoj bazi Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.
 • Korisnik podrške  mora biti državljanin Crne Gore (kopija lične karte)
 • Podnosilac mora da poštuje Kodeks dobre poljoprivredne prakse
 • Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja za isti tip investicije ostvare podršku u tekućoj godini kod MPŠV
 • Prihvatljive investicije su investicije realizovane  od 01.01.2022. godine do kraja trajanja javnog poziva.

VISINA PODRŠKE

 • Za nabavku aparata za mužu , opreme za čuvanje i hlađenje mlijeka I opreme za preradu podrška iznosi do 50% vrijednosti investicije.
 • Maksimalni iznos podrške za nabavku aparata za mužu I opreme za preradu je do 600,00 € po gazdinstvu.
 • Maksimalni iznos podrške za nabavku opreme za čuvanje i hlađenje mlijeka je do 1.200,00 € po gazdinstvu.

Podrška se realizuje na kraju investicije nakon  administrativne  i terenske kontrole.

 POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DODJELU PODRŠKE

Nakon završetka investicije, podnosilac zahtjeva Službi za poljoprivredu dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za dodjelu podrške (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine)  
 • Kopiju Rješenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva u MPŠV
 • Izvod / Listing iz Veterinarske baze podataka o brojnom stanju grla
 • Originalni dokazi da je oprema  kupljena i plaćena
  • fiskalni račun sa otpremnicom
 • u slučaju plaćanja preko računa: ovjerena uplatnica o prenosu sredstava,  ovjerena faktura i ovjeren bankovni izvod o prenosu sredstava
 • U slučaju uvoza, neophodno je dostaviti: jedinstvenu carinarsku ispravu JCI, dokaz o izmirenim obavezama prema Upravi carina CG (uplatnica) i ovjeren swift banke.
 • Kopiju garantnog lista sa specifikacijom
 • Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva
 • Fotokopiju žiro računa podnosioca Zahtjeva

PROCEDURA REALIZACIJE

Trajanje Javnog poziva je od 06.04.2022.godine  do  20.12. 2022.godine.

Javni poziv će se zavšiti prije 20.12. 2022.godine, ukoliko se utroše sva sredstva predviđena mjerom Agrobudžeta – “Modernizacija poljoprivredne proizvodnje i zadovoljavanje standarda u stočarskoj proizvodnji“.

Služba za poljoprivredu će obavijestiti javnost o završetku Javnog poziva putem sajta opštine  i na oglasnoj tabli u  prostorijama Službe za poljoprivredu.

Obrada primljenih zahtjeva, kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.

Služba za poljoprivredu će sprovesti administrativnu i terensku kontrolu, donijeti Rješenje o odobravanju / odbijanju zahtjeva.

Odobreni iznos po osnovu Rješenja biće isplaćen na žiro račun korisnika.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Nabavka polovne opreme,
 • Troškovi uvoza, transporta, carina i ostalih dažbina,
 • Plaćanje u naturi, troškovi sopstvenog rada,
 • Troškovi osiguranja i sl.

NAPOMENE

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.

Nepotpuna i neblagovemeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Nabavljena oprema ne smije biti otuđena 3 godine od donošenja Rješenja o odobravanju podrške .

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Kancelarijama Službe za poljoprivredu, putem telefona: 069/308-199 i na

e-mail: natasa.vukovic@pljevlja.co.me i danko.sarancic@pljevlja.co.me

ZAHTJEV ZA DODJELU PODRŠKE “MODERNIZACIJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I ZADOVOLJAVANJE STANDARDA U STOČARSKOJ PROIZVODNJI” (APARATI ZA MUŽU, LAKTOFRIZI I OPREMA ZA PRERADU) – AGROBUDŽET 2022.god. možete pogledati OVDJE.