JAVNI POZIV za dodjelu podrške “Program prerade poljoprivrednih proizvoda” za 2022.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022.godinu – Agrobudžetom, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške – “Program prerade poljoprivrednih proizvoda”

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u  MPŠV u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (  “Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15 , 30/17 i 51/17 )

PREDMET PODRŠKE

U skladu sa ovim Javnim pozivom podrška se može ostvariti za :

 • Nabavku tehnološke opreme (oprema za preradu žitarica i pakovanje brašna, pasirke, prese, duplikatori za preradu voća i povrća, destilatori za preradu ljekovitog I aromatičnog bilja i druga oprema za preradu i pakovanje voća, povrća  I dr
 • Nabavku ambalaže za gotove proizvode od voća, povrća i ljekovitog bilja

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

 • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava MPŠV
  • Korisnik podrške mora biti državljanin Crne Gore (kopija lične karte)
  • Prihvatljive investicije su investicije realizovane od 01.01.2022.godine do kraja trajanja javnog poziva
  • Podnosilac mora da poštuje Kodeks dobre poljoprivredne prakse
 • Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja za isti tip investicije ostvare podršku u tekućoj godini kod MPŠV

VISINA PODRŠKE

 • Za nabavku tehnološke opreme (oprema za preradu žitarica i pakovanje brašna, pasirke, prese, duplikatori za preradu voća i povrća, destilatori za preradu ljekovitog I aromatičnog bilja i druga oprema za preradu i pakovanje voća, povrća I dr.
 • Za nabavku ambalaže za gotove proizvode od voća, povrća i ljekovitog bilja

Visina podrške iznosi do 50% ukupne vrijednosti investicije.

Poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti maksimalni iznos podrške 900,00 € u toku godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA  DODJELU  PODRŠKE

Nakon završetka investicije, podnosilac zahtjeva Službi za poljoprivredu dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za dodjelu podrške (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine)  
 • Kopija Rješenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva u MPŠV
 • Originalni dokazi da je predmetna investicija  kupljena i plaćena
  • fiskalni račun sa otpremnicom
  • u slučaju plaćanja preko računa: ovjerena uplatnica o prenosu sredstava,  ovjerena faktura i ovjeren bankovni izvod o prenosu  sredstava
 • U slučaju uvoza, neophodno je dostaviti: jedinstvenu carinarsku ispravu JCI, dokaz  o izmirenim obavezama prema Upravi carina CG (uplatnica) i ovjeren swift banke.
 • Kopiju garantnog lista za mehanizaciju/opremu  koja podliježe garanciji
 • Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva
 • Fotokopije žiro računa podnosioca Zahtjeva

PROCEDURA REALIZACIJE

Trajanje Javnog poziva je od 06.04.2022.godine  do  20.12.2022.godine.

Javni poziv će se zavšiti prije 20.12. 2022.godine, ukoliko se utroše sva sredstva predviđena Agrobudžetom – “Program prerade poljoprivrednih proizvoda”

Služba za poljoprivredu će obavijestiti javnost o završetku Javnog poziva putem sajta opštine  i na oglasnoj tabli u  prostorijama Službe za poljoprivredu.

Obrada primljenih zahtjeva, kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.

Služba za poljoprivredu će sprovesti administrativnu i terensku kontrolu, i donijeti rješenje o odobravanju / odbijanju zahtjeva. Odobreni iznos po osnovu Rješenja biće isplaćen na žiro račun korisnika.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Nabavka polovne opreme,
 • Troškovi uvoza, transporta, carina i ostalih dažbina,
 • Plaćanje u naturi, troškovi sopstvenog rada,
 • Troškovi osiguranja i sl.

NAPOMENE

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.

Nepotpuna i neblagovemeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Nabavljena mehanizacija/oprema ne smije biti otuđena 3 godine od donošenja Rješenja o odobravanju podrške .

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Kancelarijama Službe za poljoprivredu, putem telefona: 069/308-199 i na e-mail: natasa.loncar@pljevlja.co.me.

ZAHTJEV ZA DODJELU PODRŠKE

„PROGRAM PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA” – AGROBUDŽET 2022.god. možete pogledati OVDJE.