JAVNI POZIV za dodjelu podrške “Podrška proizvodnji rasada povrća, cvijeća i ljekobilja za  2024.godinu“

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024.godinu – Agrobudžetom objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške u okviru mjere  “Podrška proizvodnji  rasada povrća cvijeća I ljekobilja”.

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE

Korisnici sredstava  podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede u skladu sa Zakonom o poljoprivredi I ruralnom razvoju (“Sl.list CG”,br.34/14,1/15,30/17 , 51/17 i  i 59/21) .

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE

U skladu sa ovim Javnim pozivom pravo na podršku se može ostvariti za :

 • Nabavka rasada povrća i cvijeća
 • Plantažni uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja
 • Nabavka opreme I sitne  mehanizacije za  potrebe rasadničarske proizvodnje(PE folija,agril i malč folija,rezervoari za navodnjavanje do 500 l, mreže za zasjenjivanje,punilice za punjenje kontejnera,sadilice za rasad, mini freze i kopačice i dr.)  

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

 • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u MPŠV
 • Korisnik mora biti državljanin Crne Gore (kopija lične karte)
 • Proizvodnja  ljekovitog i aromatičnog bilja  zasnovana na površini od 0,10-0,30 ha
 • Zakup tezgi na zelenoj pijaci
 • Sertifikovan sjemenski materijal ili rasad mora biti kupljen kod registrovanog proizvođača sadnog  materijala (saglasnost/rješenje Uprave prihoda i carina)
 • Prihvatljive investicije su investicije realizovane u periodu od 01.01.2024.do kraja trajanja ovog javnog poziva
 • Podnosilac mora da poštuje Kodeks dobre poljoprivredne prakse
 • Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja za isti tip  investicije ostvare podršku u tekućoj godini kod MPŠV
 • Poljoprivredna gazdinstva koja su predhodne 2 godine ostvarila podršku za isti tip investicije (mehanizacije), ne mogu biti korisnici ovog poziva.

VISINA PODRŠKE

 • Za nabavku rasada povrća i cvijeća visina podrške iznosi 0,05€ – 0,50 €/ po struku    kontejnerskog rasada povrća u zavisnosti od biljne vrste (minimum 100 struka kontejnerskog rasada)
 • Za plantažni uzgoj ljekovitog I aromatičnog bilja visina podrške iznosi do 50 % vrijednosti nabavke sjemena ,a maksimalan iznos podrške je 400,00 €/ha.
 • Za nabavku  opreme I sitne mehanizacije visina podrške iznosi do 50% vrijednosti investicije.
 • Subvencija će biti uvećana  10% za žene nosioce gazdinstva i 10% za mlađe od 40.godina.
 • Subvencije registrovanim poljoprivrednim proizvođačima za korišćenje tezgi na zelenoj pijaci  iznosi do 60% visine zakupa (minimum 4. mjeseca godišnje)

U okviru ovog Javnog poziva maksimalna podrška iznosi 500,00 € po gazdinstvu.

Podrška se realizuje na kraju investicije nakon  administrativne i terenske kontrole.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA  DODJELU  PODRŠKE

Nakon završetka investicije, podnosilac zahtjeva Službi za poljoprivredu dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za dodjelu podrške (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine) 
 • Kopiju Rješenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva u MPŠV
 • Dokaz o kupovini sertifikovanog sjemena/rasada povrća od registrovanog proizvođača sadnog materijala
 • Originalni dokazi da je predmetna investicija kupljena i plaćena

–  fiskalni račun sa otpremnicom

– u slučaju plaćanja preko računa: ovjerena uplatnica o prenosu sredstava,   ovjerena faktura i ovjeren bankovni izvod o prenosu sredstava

 • U slučaju uvoza,neophodno je dostaviti: jedinstvenu carinarsku ispravu JCI, dokaz o izmirenim obavezama prema Upravi carina CG (uplatnica) i ovjeren swift banke.
 • Kopiju garantnog lista za mehanizaciju/opremu  koja podliježe garanciji
 • Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva
 • Fotokopija žiro računa podnosioca Zahtjeva
 • Ugovor o zakupu tezge
 • Uplatnica/fiskalni račun o zakupljenoj tezgi

PROCEDURA REALIZACIJE

Trajanje Javnog poziva je od 15.05.2024.god.do 31.07.2024.godine.

Javni poziv će se zavšiti prije 31.07.2024. godine, ukoliko se utroše sva sredstva predviđena mjerom Agrobudžeta – “ Podrška proizvodnji  rasada povrća cvijeća I ljekobilja”.

Služba za poljoprivredu će obavijestiti javnost o završetku Javnog poziva putem sajta opštine  i na oglasnoj tabli u  prostorijama Službe za poljoprivredu.

Obrada primljenih zahtjeva, kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.

Služba za poljoprivredu će sprovesti administrativnu i terensku kontrolu, i donijeti rješenje o odobravanju / odbijanju zahtjeva.

Odobreni iznos po osnovu Rješenja biće isplaćen na žiro račun korisnika.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Nabavka polovne mehanizacije/opreme ,
 • Troškovi uvoza, transporta ,carina i ostalih dažbina,
 • Plaćanje u naturi, troškovi sopstvenog rada,
 • Troškovi osiguranja i dr.

NAPOMENE

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.

Neblagovemeno podnešena  i nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

Nabavljena mehanizacija/oprema ne smije biti otuđena 3 godine od donošenja Rješenja o odobravanju podrške .

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Kancelarijama Službe za poljoprivredu,  putem tel: 069/308-199 i na e-mail: snezana.dragutinovic@pljevlja.co.me

Zahtjev za dodjelu podrške „Podrška proizvodnji rasada povrća, cvijeća i ljekobilja“ – Agrobudžet 2024. godine