JAVNI POZIV za dodjelu podrške “Program prerade poljoprivrednih proizvoda” za 2024.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024.godinu – Agrobudžetom, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške – “Program prerade poljoprivrednih proizvoda”

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u  MPŠV u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (  “Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15 , 30/17 i 51/17, 59/21 )

PREDMET PODRŠKE

U skladu sa ovim Javnim pozivom podrška se može ostvariti za :

 • Nabavku tehnološke opreme (oprema za preradu žitarica i pakovanje brašna, pasirke, prese, duplikatori za preradu voća i povrća, destilatori za preradu ljekovitog I aromatičnog bilja i druga oprema za preradu i pakovanje voća, povrća  I dr
 • Nabavku ambalaže za gotove proizvode od voća, povrća i ljekovitog bilja

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

 • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava MPŠV
 • Korisnik podrške mora biti državljanin Crne Gore (kopija lične karte)
 • Prihvatljive investicije su investicije realizovane od 01.01.2024.godine do kraja trajanja javnog poziva
 • Podnosilac mora da poštuje Kodeks dobre poljoprivredne prakse
 • Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja za isti tip investicije ostvare podršku u tekućoj godini kod MPŠV

VISINA PODRŠKE

 • Za nabavku tehnološke opreme (oprema za preradu žitarica i pakovanje brašna, pasirke, prese, duplikatori za preradu voća i povrća, destilatori za preradu ljekovitog I aromatičnog bilja i druga oprema za preradu i pakovanje voća, povrća i dr.
 • Za nabavku ambalaže za gotove proizvode od voća, povrća i ljekovitog bilja

Visina podrške iznosi do 70% ukupne vrijednosti investicije za proizvodjače koji imaju 1ha ili vice površine pod jagodastim voćem, odnosno 2ha ili više pod kontinentalnim voćem. Svi proizvodjači koji imaju manje od navedene površine mogu ostvariti podršku do 50%.

Poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti maksimalni iznos podrške 2.000,00 € u toku godine.

Ukoliko je podnosilac zahtjeva mlađi od 40 godina, podrška se uvećava za 10%. Dodatnih 10% ostvaruju žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA  DODJELU  PODRŠKE

Nakon završetka investicije, podnosilac zahtjeva Službi za poljoprivredu dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za dodjelu podrške (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine)  
 • Kopija Rješenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva u MPŠV
 • Originalni dokazi da je predmetna investicija  kupljena i plaćena
 • – fiskalni račun sa otpremnicom
 • – u slučaju plaćanja preko računa: ovjerena uplatnica o prenosu sredstava,  ovjerena faktura i ovjeren bankovni izvod o prenosu  sredstava
 • U slučaju uvoza, neophodno je dostaviti: jedinstvenu carinarsku ispravu JCI, dokaz  o izmirenim obavezama prema Upravi carina CG (uplatnica) i ovjeren swift banke.
 • Kopiju garantnog lista za mehanizaciju/opremu  koja podliježe garanciji
 • Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva
 • Fotokopije žiro računa podnosioca Zahtjeva
 • Za podršku do 70% dokaz o višegodišnjim zasadima

  PROCEDURA REALIZACIJE
 • Trajanje Javnog poziva je od 15.03.2024.godine  do  10.12.2024.godine.
 • Javni poziv će se zavšiti prije 10.12. 2024.godine, ukoliko se utroše sva sredstva predviđena Agrobudžetom – “Program prerade poljoprivrednih proizvoda”
 • Služba za poljoprivredu će obavijestiti javnost o završetku Javnog poziva putem sajta opštine  i na oglasnoj tabli u  prostorijama Službe za poljoprivredu.
 • Obrada primljenih zahtjeva, kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.
 • Služba za poljoprivredu će sprovesti administrativnu i terensku kontrolu, i donijeti rješenje o odobravanju / odbijanju zahtjeva. Odobreni iznos po osnovu Rješenja biće isplaćen na žiro račun korisnika.

  NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
 • Nabavka polovne opreme,
 • Troškovi uvoza, transporta, carina i ostalih dažbina,
 • Plaćanje u naturi, troškovi sopstvenog rada,
 • Troškovi osiguranja i sl.
 • NAPOMENE
 • Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.
 • Nepotpuna i neblagovemeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.
 • Nabavljena mehanizacija/oprema ne smije biti otuđena 3 godine od donošenja Rješenja o odobravanju podrške .
 • Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Kancelarijama Službe za poljoprivredu, putem telefona: 069/308-199 i na e-mail: natasa.loncar@pljevlja.co.me.