JAVNI POZIV za dodjelu podrške Proizvodnji kontinentalnog voća za 2022.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022.godinu – Agrobudžetom objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške u okviru mjere Podrška proizvodnji kontinentalnog voća.

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u  MPŠV u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (  “Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15 , 30/17 i 51/17 ).

PREDMET PODRŠKE

U skladu sa ovim Javnim pozivom podrška se može ostvariti za :

 • Nabavku sadnog materijala
 • Nabavku sitne mehanizacije, opreme i priključaka
 • Nabavku đubriva
 • Nabavku opreme za preradu, čuvanje i pakovanje proizvoda u voćarstvu

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

 • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava MPŠV
  • Korisnik podrške mora biti državljanin Crne Gore (kopija lične karte)
  • Investicija se mora realizovati u 2022.godini, a za nabavku sadnog materijala i đubriva prihvatljiva je i investicija realizovana u jesen 2021.godine
  • Podnosilac mora da poštuje Kodeks dobre poljoprivredne prakse
 • Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja za isti tip investicije ostvare podršku u tekućoj godini kod MPŠV

VISINA PODRŠKE

 • Za nabavku sadnog materijala iz prethodne i tekuće godine podrška iznosi  do 50% vrijednosti investicije
 • Za nabavku sitne mehanizacije, opreme i priključaka, podrška iznosi: prskalice i oprema do 50%, kopačice do 40% i  trimeri do 30% vrijednosti investicije.
 • Za nabavku đubriva iz prethodne i tekuće godine podrška iznosi  do 50% vrijednosti investicije  ili max 500,00€ /ha voćnog zasada
 • Za nabavku opreme za preradu, čuvanje i pakovanje proizvoda u voćarstvu, podrška iznosi  do 50% vrijednosti investicije.

Minimalna vrijednost investicije  je 60,00€.

Poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti maksimalnu visinu podrške do 1.500,00 € u toku godine. Podrška se realizuje na kraju investicije nakon  administrativne  i terenske kontrole.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA  DODJELU  PODRŠKE

Nakon završetka investicije, podnosilac zahtjeva Službi za poljoprivredu dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za dodjelu podrške (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine)  
 • Kopija Rješenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva u MPŠV
 • Dokaz o površini voćnog zasada(kopija posjedovnog lista,kopija rješenja od MPŠV i dr)
 • Originalni dokazi da je predmetna investicija  kupljena i plaćena
  • fiskalni račun sa otpremnicom
  • u slučaju plaćanja preko računa: ovjerena uplatnica o prenosu sredstava,  ovjerena faktura i ovjeren bankovni izvod o prenosu  sredstava
 • U slučaju uvoza, neophodno je dostaviti: jedinstvenu carinarsku ispravu JCI, dokaz  o izmirenim obavezama prema Upravi carina CG (uplatnica) i ovjeren swift banke.
 • Kopiju garantnog lista za mehanizaciju/opremu  koja podliježe garanciji
 • Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva
 • Fotokopije žiro računa podnosioca Zahtjeva

PROCEDURA REALIZACIJE

Trajanje Javnog poziva je od 07.04.2022.godine  do  20.12. 2022.godine.

Javni poziv će se zavšiti prije 20.12. 2022.godine, ukoliko se utroše sva sredstva predviđena mjerom Agrobudžeta – “Podrška proizvodnji kontinentalnog voća“.

Služba za poljoprivredu će obavijestiti javnost o završetku Javnog poziva putem sajta opštine  i na oglasnoj tabli u  prostorijama Službe za poljoprivredu.

Obrada primljenih zahtjeva , kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.

Služba za poljoprivredu će sprovesti administrativnu i terensku kontrolu, i donijeti rješenje o odobravanju / odbijanju zahtjeva. Odobreni iznos po osnovu Rješenja biće isplaćen na žiro račun korisnika.

U okviru mjere Služba za poljoprivredu vrši i organizovanu nabavku sadnog materijala na osnovu prijava zainteresovanih koje će se podnositi u perodu od 07.04. do 31.08.2022.god. u kancelarijama Službe za poljoprivredu. O vremenu raspodjele sadnica proizvođači će biti blagovremeno obavješteni.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Nabavka polovne opreme,
 • Troškovi uvoza, transporta, carina i ostalih dažbina,
 • Plaćanje u naturi, troškovi sopstvenog rada,
 • Troškovi osiguranja i sl.

NAPOMENE

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.

Nepotpuna i neblagovemeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Nabavljena mehanizacija/oprema ne smije biti otuđena 3 godine od donošenja Rješenja o odobravanju podrške .

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Kancelarijama Službe za poljoprivredu, putem telefona: 069/308-199 i na e-mail: vera.radovanovic@pljevlja.co.me

ZAHTJEV ZA DODJELU PODRŠKE “PODRŠKA PROIZVODNJI KONTINENTALNOG VOĆA” – AGROBUDŽET 2022.god. možete pogledati OVDJE.