JAVNI POZIV za dodjelu podrške Proizvodnji kontinentalnog voća za 2024.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024.godinu – Agrobudžetom objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške u okviru mjere Podrška proizvodnji kontinentalnog voća.

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u  MPŠV u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (  “Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15 , 30/17 , 51/17 i 59/21 ).

PREDMET PODRŠKE

U skladu sa ovim Javnim pozivom podrška se može ostvariti za :

 • Nabavku sadnog materijala
 • Nabavku sitne mehanizacije, opreme i priključaka
 • Nabavku đubriva
 • Nabavku opreme za preradu, čuvanje , pakovanje i  analizu proizvoda u voćarstvu
 • Izvođenje mjera rezidbe

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

 • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava MPŠV
  • Korisnik podrške mora biti državljanin Crne Gore (kopija lične karte)
  • Investicija se mora realizovati u 2024.godini, a za nabavku sadnog materijala i đubriva prihvatljiva je i investicija realizovana u jesen 2023.godine
  • Podnosilac mora da poštuje Kodeks dobre poljoprivredne prakse
 • Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja za isti tip investicije ostvare podršku u tekućoj godini kod MPŠV

VISINA PODRŠKE

 • Za nabavku sadnog materijala podrška iznosi:

      -za zasnivanja višegodišnjeg zasada na površini do 0,30ha podrška iznosi do 50%    vrijednosti investicije

Za zasnivanje zasada jabučastih i koštičavih voćnih vrsta na površini većoj od 0,30 ha podrška iznosi 1.800,00€/ha,minimalna gustina biljnog sklopa u novopodignutom zasadu  je 500 sdn/ha

 • Za nabavku sitne mehanizacije, opreme i priključaka čija vrijednost ne prelazi 1000,00€  uz uslov da aplikant posjeduje višegodišnji zasad min 0,30 ha:

-do70%vrijednosti investicije za opremu (prskalice, oprema za orezivanje,sredstva za zaštita od ptica i dr);

-do 50% vrijednosti investicije za nabavku sitne mehanizacije i priključaka;

 -do 30% za nabavku trimera.

 • Za održavanje voćnjaka(rezidbu) maksimalne površine 1,0 ha i gustine sadnje od 500 stabala /ha podrška iznosi do 50%,a ne više od 1,20€/stablu uz uslov da rezidbu izvodi stručno lice.
 • Za nabavku đubriva iz prethodne i tekuće godine podrška iznosi  do 50% vrijednosti investicije  ili max 300,00€ /ha voćnog zasada
 • Za nabavku opreme za preradu, čuvanje, pakovanje i analizu proizvoda u voćarstvu, podrška iznosi  do 50% vrijednosti investicije uz uslov da aplikant posjeduje višegodišnji zasad na min površini od 0,50 ha.

Ukoliko je podnosilac zahtjeva mlađi od 40 godina podrška se uvećava za 10%.Dodatnih 10% ostvaruju žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava.

Minimalna vrijednost investicije  je 100,00€.

Poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti maksimalnu podršku u visini do 3.000,00 € u toku godine. Podrška se realizuje na kraju investicije nakon  administrativne  i terenske kontrole.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA  DODJELU  PODRŠKE

Nakon završetka investicije, podnosilac zahtjeva Službi za poljoprivredu dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za dodjelu podrške (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine)  
 • Kopija Rješenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva u MPŠV
 • Dokaz o površini voćnog zasada
 • Ugovor o djelu ( izvođenje rezidbe) sa stručnim licem poljoprivredne struke biljnog smjera IV i /VII -1stepena
 • Originalni dokazi da je predmetna investicija  kupljena i plaćena
  • fiskalni račun sa otpremnicom
  • u slučaju plaćanja preko računa: ovjerena uplatnica o prenosu sredstava,  ovjerena faktura i ovjeren bankovni izvod o prenosu  sredstava
 • U slučaju uvoza, neophodno je dostaviti: jedinstvenu carinarsku ispravu JCI, dokaz  o izmirenim obavezama prema Upravi carina CG (uplatnica) i ovjeren swift banke.
 • Kopiju garantnog lista za mehanizaciju/opremu  koja podliježe garanciji
 • Fotokopiju lične karte    
 • Fotokopiju žiro računa  

  PROCEDURA REALIZACIJE
 • Trajanje Javnog poziva je od 21.03.2024.godine  do 15.12. 2024.godine.
 • Javni poziv će se zavšiti prije 15.12. 2024.godine, ukoliko se utroše sva sredstva predviđena mjerom Agrobudžeta – “Podrška proizvodnji kontinentalnog voća“.
 • Služba za poljoprivredu će obavijestiti javnost o završetku Javnog poziva putem sajta opštine  i na oglasnoj tabli u  prostorijama Službe za poljoprivredu.
 • Obrada primljenih zahtjeva , kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.
 • Služba za poljoprivredu će sprovesti administrativnu i terensku kontrolu, i donijeti rješenje o odobravanju / odbijanju zahtjeva. Odobreni iznos po osnovu Rješenja biće isplaćen na žiro račun korisnika.
 • U okviru mjere Služba za poljoprivredu vrši i organizovanu nabavku sadnog materijala na osnovu prijava zainteresovanih koje će se podnositi u perodu od 15.07. do 30.09.2024.god. u kancelarijama Službe za poljoprivredu. O vremenu raspodjele sadnica proizvođači će biti blagovremeno obavješteni.

  NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
 • Nabavka polovne opreme,
 • Troškovi uvoza, transporta, carina i ostalih dažbina,
 • Plaćanje u naturi, troškovi sopstvenog rada,
 • Troškovi osiguranja i sl.

  NAPOMENE

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.

Nepotpuna i neblagovemeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Nabavljena mehanizacija/oprema ne smije biti otuđena 3 godine od donošenja Rješenja o odobravanju podrške .

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Kancelarijama Službe za poljoprivredu, putem telefona: 069/308-199 i na e-mail: vera.radovanovic@pljevlja.co.me.

ZAHTJEV ZA DODJELU PODRŠKE “PODRŠKA PROIZVODNJI KONTINENTALNOG VOĆA” – AGROBUDŽET 2024.god. možete pogledati OVDJE.