JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija u Radnu grupu za izradu Nacrta Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija i Radnu grupu za izradu Nacrta Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti opštine Pljevlja 2020-2021.

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, na osnovu člana 13 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ( “Sl.list RCG-opštinski propisi, br. 25/05 ), te člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Sl.list CG’’, br.41/18 ), upućuje nevladinim organizacijama

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija u

Radnu grupu za izradu Nacrta  Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija

i

Radnu grupu za izradu Nacrta Lokalnog plana aktivnosti za postizanjerodne ravnopravnosti  opštine Pljevlja 2020-2021.

Nevladine organizacije predlažu za članove Radne grupe za izradu Nacrta Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija dva predstavnika/ce, a za Radnu grupu za izradu Nacrta Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti opštine Pljevlja 2020-2021 jednog predstavnika/cu.

Pravo predlaganja kandidata/kinja za članove/ice radnih grupa imaju nevladine organizacije koje imaju sjedište u Pljevljima.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnu grupu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili     normativno uređuje radno tijelo;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnoj grupi:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ca nevladine organizacije u radnoj grupi:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi /ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjava predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata/kinja vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Građanskom birou ili sa web sajta Opštine Pljevlja www.pljevlja.me

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinja sa potrebnim prilozima, dostavlja se u Građanski biro Opštine Pljevlja, radnim danima od 7 do 15 časova ili poštom na adresu: Opština Pljevlja Sekretarijat za društvene djelatnosti, Ul. Kralja Petra I br. 48, 84 210 Pljevlja,sa napomenom: “Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe”.

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, preporučuje se da se Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radne grupe sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja elektronskim putem, na e-mail adresu: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com, pri čemu je neophodno da sva potrebna dokumentacija bude skenirana, i kao takva dostavljena, obzirom da većina dokumentacije mora sadržati potpis i potvrdu u vidu pečata.

Sekretarijat za društvene djelatnosti će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.pljevlja.me objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi/e za članove/ice radnih grupa, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Predlog kandidata/kinja za člana/icu radnih grupa biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinja za člana/icu radnih grupa, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com 

Sekretarka Sekretarijata će u roku od pet dana od dana objave liste kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ice ranih grupa, donijeti odluku o izboru kandidata/kinja u Radnu grupu za izradu Nacrta Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija i Radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti  opštine Pljevlja 2020-2021.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

                                                                                                                                            S E K R E T A R K A
Emina Salihović