Raspisan javni poziv za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija u Radnu grupu za izradu Nacrta Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija i Radnu grupu za izradu Nacrta Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti opštine Pljevlja 2020-2021

Raspisan javni poziv za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija u Radnu grupu za izradu Nacrta  Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija i  Radnu grupu za izradu Nacrta Lokalnog plana aktivnosti za postizanjerodne ravnopravnosti opštine Pljevlja 2020-2021

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, na osnovu člana 13 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova i na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija) uputio je poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radne grupe za izradu Nacrta  Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija i Nacrta Lokalnog plana aktivnosti za postizanjerodne ravnopravnosti  opštine Pljevlja 2020-2021.

Javnim pozivom su precizirani kriterijumi koje treba da ispunjava NVO i predloženi predstavnik u navedenim radnim grapama.

Pravo predlaganja kandidata/kinja za članove/ice radnih grupa imaju nevladine organizacije koje imaju sjedište u Pljevljima.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata/kinja vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Građanskom birou ili sa web sajta Opštine Pljevlja www.pljevlja.me

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovde