JAVNI POZIV – Za subvencionisanje kupovine bicikala

Na osnovu člana 27 tačka 8 i 13 Zakona o lokalnoj samoupravi(„Sl.list CG“, br.02/18,34/19) i člana 19 tačka 8 i 13 Statuta opštine Pljevlja („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.46/2018), Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja r a s p i s u j e:

JAVNI POZIV
Za subvencionisanje kupovine bicikala

I-PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta opštine Pljevlja za subvencionisanje kupovine bicikala za 2021.godinu.
Cilj dodjele sredstava je promocija zdravih stilova života kroz korišćenje bicikala kao alternativnog vida prevoza.


II-VRSTA I VISINA SUBVENCIJE
Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja je Budžetom za 2021.godinu opredjelio sredstva u iznosu od 5.000,00€ iz stavke Služba za društvene djelatnosti 091, pozicija 0810, program rekreacije građana 43138, kojima će građanima/kama subvencionisati kupovinu bicikala u visini do 50% cijene, a najviše do 80,00€ od iznosa cijene bicikla.


III-USLOVI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Pravo učešća za dodjelu subvencije imaju svi građani/ke opštine Pljevlja, koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:
-imaju mjesto prebivališta na teritoriji opštine Pljevlja
-da je jedini član/ica porodice koji je aplicirao za subvenciju
Obavezni dio prijave su:
1.Obrazac-Zahtjev za dodjelu subvencije (Prilog 1)
2.Kopija lične karte i kopija tekućeg žiro računa
4.Potvrda o prebivalištu (izdaje MUP)
5.Uvjerenje o kućnoj zajednici
6.Ponuda iz prodavnice bicikala u vidu predračuna sa preciznom specifikacijom

Pravo na subvenciju stiče prvih 60 građana/ki koji su ispunili uslove javnog poziva.


IV-PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijava traje od 16.03.2021.godine zaključno sa 16.04.2021.godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,NE OTVARAJ – PRIJAVA ZA DODJELU SUBVENCIJA OPŠTINE PLJEVLJA ZA KUPOVINU BICIKALA ZA 2021.GODINU“. Ista se podnosi na arhivu građanskog biroa opštine Pljevlja. Za sve informacije u vezi Javnog poziva za subvenciju kupovine bicikala možete dobiti u kancelariji br. 2 Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja (bivša zgrada SDK), e-mail borjan.dzogaz@pljevlja.co.me ili na telefon broj 069-408-848.


V-ODABIR KORISNIKA
Sekretarijat za društvene djelatnosti će formirati Komisiju za dodjelu subvencija za kupovinu bicikala, koja će razmotriti pristigle prijave, i donijeti Odluku o dodjeli subvencije za 60 kandidata/kinja koji su se prvi javili na Javni poziv, a ispunjavaju uslove istog.
Neće biti uzete u razmatranje prijave na Javni poziv koje: ne zadovaljavaju uslove Javnog poziva, ne sadrže svu neophodnu dokumentaciju, nisu dostavljene na način koji je određen javnim pozivom, nisu podnesene u roku koji je definisan Javnim pozivom.
Odluka o odabiru korisnika subvencije će biti Javno objavljena na sajtu opštine Pljevlja u roku od 30 dana od dana završetka Javnog poziva.
Nakon konačne Odluke Komisije, odabrani korisnici subvencije su u obavezi da prije potpisivanja Ugovora dostave fakturu sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica, fiskalni račun od obavljene trgovine kao i serijski broj bicikla.
Kupovina subvencionisanih bicikala se isključivo može vršiti na teritoriji Crne Gore.


VI-POTPISIVANJE UGOVORA
Građani/ke kojima se odobri subvencija sklapaju Ugovor sa Sekretarijatom za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze korisnika subvencije i davaoca subvencije Opštine Pljevlja-Sekretarijata za društvene djelatnosti.


VII-REGISTAR I PREVENCIJA ZLOUBOTREBE
Sekretarijat za društvene djelatnosti opšine Pljevlja će nakon sprovedene procedure sastaviti registar serijskih brojeva subvencionisanih bicikala, koji će biti dostavljen Upravi policije Crne Gore da bi prilikom eventualnog otuđivanja pripadnici Uprave mogli blagovremeno reagovati i isto pronaći.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.