JAVNI POZIV za prodaju nepokretnosti prikupljanjem ponuda

        Na osnovu člana 3 i 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini  („Sl. list CG“ br. 44/10) , Odluke o prodaji nepokretnosti urbanističke parcele br.36 u okviru DUP-a „Gorjevac“ („Sl.list CG- opštinski propisi br. 20/20), Direkcija za imovinu opštine Pljevlja, objavljuje

JAVNI POZIV za prodaju nepokretnosti prikupljanjem ponuda

PREDMET JAVNOG POZIVA

        Prodaja urbanističke parcele broj 36 u okviru DUP-a „GORIJEVAC“, koju čine  katastarska parcela br. 3963/4 površine 887,00m2 upisana u list nepokretnosti br. 3175 KO Pljevlja i katastarska parcela br. 3963/2 površine 2531,00 m2 upiasana u list nepokeretnosti br.1714 KO Pljevlja,  što ukupno čini popvršinu 3418,00 m2, po minimalnoj cijeni od 87.159,00€ (3.418,00m2 x 25,50€); namjena parcele-objekta: centralne djelatnosti-trgovina, ugostiteljstvo, usluge, skladišta, megamarketi i drugi veći prodajni i poslovni objekti; površina pod objektom Pmax=2392,79 m2; spratnost objekta: maksimalna visina objekta do strehe 10 m  i u okviru maksimalne zadate visine moguće je izvršiti preraspodjelu etaža u skladu sa namjenom objekta ( maksimalni indeks izgrađenosti je 3.0); opremljenost parcele: nema fekalne kanalizacije, zemljani radovi -široki otkop i iskopi nisu obaveza Opštine, već investitora. Cijena komunalnog opremanja po m2 / 21,34€.

OPŠTI I POSEBNI  USLOVI

 Pravo učešća na oglasu imaju fizička i pravna lica. Obaveza učesnika je da uz ponudu prilože dokaz  o uplati depozita na ž.-r. 535-6558-96 Budžet opštine Pljevlja kod Prve bankeu visini od 10% od ukupnog početnog iznosa naknade za zemljište, ili garanciju banke bez prigovora i naplativu na prvi poziv za iznos depozita.

Učesnici postupka su obavezni da dostave lične podatke za fizička lica ( ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte), a za pravna lica naziv i sjedište, registarski broj iz sudskog registra suda kod koga je registar, ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica i dokaz o solventnosti, odnosno garanciju banke učesnika postupka prikupljanja ponuda.

Pismene ponude sa traženim dokumentima podnose se u zapečećenom omotu sa naznakom „ Za prikupljanje ponuda, ne otvaraj“,  Direkciji za imovinu opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra br. 36, najkasnije do dana 31.03.2021. godine, putem pošte ili neposredno na Građanski biro opštine.

Učesnicima postupka čije ponude nijesu prihvaćene uplaćeni depozit biće vraćen u roku od 8 dana od dana odabira ponuđača.

Ukoliko učesnik postupka sa najpovoljnijom ponudom odustane od ponude nakon otvaranja ponuda ili prije, gubi pravo na povraćaj depozita, a postupak za tu lokaciju se proglašava neuspjelim i ponovo oglašava. Takođe, ukoliko učesnik postupka prikupljanja ponuda dobije lokaciju, a nakon toga odustane ili ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku gubi pravo na povraćaj sredstava depozita i pravo na lokaciju, koja se ponovo oglašava.

Investitor po ovom javnom oglasu je obavezan da:

– O svom trošku izvede radove na priključivanju objekta na komunalne instalacije koje je opština dužna obezbjediti do granice urbanističke parcele, a u svemu prema uslovima za priključivanje i saglasnostima od nadležnih javnih preduzeća,

-O svom trošku izvede radove na uređenju urbanističke parcele u skladu sa projektom na koji saglasnost daje nadležni organ lokalne uprave.

NAČIN  I  USLOVI  PLAĆANJA, SPROVOĐENJE  POSTUPKA PRIKUPLJANJEM  PONUDA

Naknada za zemljište plaća se u cjelini , odjednom. Sve troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta plaća se u cjelosti ili sa odloženim rokom plaćanja što će se bliže urediti ugovorom koji će opština zaključiti sa investitorom u skladu sa Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Otvaranje ponuda od strane Komisije za sprovođenje postupka, u prisustvu ponuđača, održaće sedana 05.04.2021. godine, sa početkom u  11  časova u kancelariji br.1 Direkcije za imovinu, ul. Kralja Petra I ( zgrada bivše SDK-a).

Ponuđač koji ponudi najveći iznos naknade za zemljište, smatra se najpovoljnijim ponuđačem, potpisuje izjavu kojom potvrđuje ponudu.

Obavještenje o rezultatima postupka Komisija dostavlja učesnicima postupka u roku od 3 dana od dana sprovođenja postupka.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Direkcija za imovinu u roku od 8 dana od dana prijema izvještaja Komisije o najpovoljnijem ponuđaču. Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor Predsjedniku opštine, u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

Nakon konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača zaključuje se Ugovor o kupoprodaji predmetnih nepokretnosti, kod nadleznog notara.

Kontakt telefon 069/309 390                                                                                             

    Broj: l1-430/20-213/5

    Pljevlja, 15.03.2021.godine

OPŠTINA PLJEVLJA

– Direkcija za imovinu –