JAVNI POZIV

Na osnovu člana 13, 14, 15 i 16  Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave (,, Sl.list RCG –Opštinski propisi“, br. 1/2006.) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine  opštine Plјevlјa raspisuje

JAVNI POZIV

 1. Odbor za izbor i imenovanja u postupku utvrđivanja predloga za izbor članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave obavještava stručne institucije , ustanove, preduzeća , nevladine organizacije, udruženja asocijacije lokalnih vlasti, informacione centre, mjesne zajednice i građane opštine Plјevlјa da kandidate za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave mogu predlagati Odboru  za izbor i imenovanja
 2. Savjet ima predsjednika i osam članova. Predsjednika bira Savjet iz reda članova Savjeta. Mandat Savjeta traje četiri godine.
 3. Za člana Savjeta može biti izabrano lice iz reda građana i stručnjaka u oblastima od  značaja za lokalnu samoupravu.
 4. Za člana Savjeta ne mogu  biti birani  
  –    poslanici ili odbornic
  –    lokalni funkcioneri, starješine organa lokalne uprave i rukovodioci  javnih službi čiji je osnivač Opština,
  –   izabrana, imenovana i postavlјena  lica u Vladi Republike Crne Gore i organima    državne uprave, funkcioneri političkih stranaka  ( predsjednici stranaka,   članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora   kao i  drugi stranački funkcioneri ),
  –   lica koja su pravosnažno osuđena na krivično djelo protiv službene dužnosti, bez  obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osuđeni za neko drugo krivično   djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

    5.  Ovlašćeni Predlagač uz Predlog obavezno dostavlјa:

      –   ime i prezime kandidata, druge lične podatke, podatke o prebivalištu, kraću biografiju i obrazloženje predloga,
–   dokaz o stručnoj spremi ( ovjerena kopija ),
–  potpisanu i ovjerenu Izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Savjeta iz člana  4  Javnog poziva,
–  ovjerenu Izjavu kandidata o prihvatanju kandidature,
–  Uvjerenje o prebivalištu kandidata ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte.

   6.  Svi izrazi koji se u ovom Javnom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju  iste izraze  u ženskom rodu.

   7.  Predlozi se dostavlјaju u roku od 30 dana od dana objavlјivanja u Plјevalјskim novinama i na sajtu opštine Plјevlјa, na adresu Odbora za izbor i imenovanja

Skupštine opštine Plјevlјa, ul. Kralјa Petra I br.27.

                                                                                          Predsjednica  Odbora,

                                                                                         Dijana Gomilanović  s.r.