Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2022. godinu, ocijenila je projekte nevladinih organizacija

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2022. godinu, na sjednici održanoj 08.09.2022. godine ocijenila je projekte nevladinih organizacija na osnovu kriterijuma definisanih članom 14 i 15 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni list CG – Opštinski propisi“, br. 19/21 ), te na osnovu člana 17  iste Odluke utvrđuje: