Konkurs za dodjelu 30 studentskih stipendija školske 2019/2020. godine


CRNA GORA
OPŠTINA PLJEVLJA
Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti

Broj: 637-97/2019-2
Pljevlja, 01.11.2019. godine

Na osnovu člana 3. Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 38/15), te predloga Komisije za stipendiranje studenata br. 637-97/2019-1 od 28.10.2019. godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu 30 studentskih stipendija školske 2019/2020. godine

I

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija, studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija, studenti master/magistarskih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija i studenti doktorskih akademskih studija, bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom studiranja ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 8 (osam) i da su nezaposleni, osim studenata doktorskih studija.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

 1. Fakultet političkih nauka/Fakultet kriminalističkih nauka/Fakultet za bezbjednost
 2. Filozofski/Filološki fakultet
 3. Prirodno-matematički fakultet
 4. Elektrotehnički fakultet
 5. Građevinski fakultet
 6. Arhitektonski fakultet
 7. Medicinski/Stomatološki/Farmaceutski fakultet
 8. Fakultet muzičke/dramskih /likovnih/primijenjenih umjetnosti
 9. Fakultet za turizam i hotelijerstvo/Pomorski fakultet
 10. Učiteljski/Pedagoški/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

 1. Pravni/Ekonomski fakultet
 2. Filozofski/Filološki fakultet
 3. Elektrotehnički/Prirodno-matematički fakultet
 4. Građevinski/Arhitektonski fakultet
 5. Mašinski/Metalurško-tehnološki fakultet
 6. Fakultet političkih nauka
 7. Biotehnički fakultet
 8. Fakultet muzičke/dramskih/likovnih umjetnosti
 9. Fakultet za turizam i hotelijerstvo/Pomorski fakultet
 10. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti master/magistarskih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

 1. Elektrotehnički/Prirodno-matematički fakultet
 2. Pravni/Ekonomski fakultet
 3. Šumarski/Biotehnički/Poljoprivredni fakultet
 4. Mašinski /Rudarsko-geološki/ Pomorski fakultet
 5. Fakultet muzičke /dramskih /likovnih/primijenjenih umjetnosti

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti doktorskih akademskih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

 1. Mašinski/Šumarski/Saobraćajni fakultet
 2. Prirodno-matematički fakultet
 3. Elektrotehnički fakultet
 4. Medicinski/Stomatološki/Farmaceutski fakultet
 5. Fakultet političkih nauka

II

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili preuzeti sa web sajta Opštine www.pljevlja.me

Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sljedeća dokumenta:
• Uvjerenje o prebivalištu izdato od datuma raspisivanja Konkursa,
• Ovjerenu fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima,
• Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom studija,
• Potvrdu o studiranju, odnosno upisu studijske godine,
• Dokaz o nezaposlenosti, osim za studente doktorskih studija. ( Uvjerenje Poreske uprave da nije poreski obveznik, niti prijavljen/a kao zaposleno lice )

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na šalter Građanskog biroa u zatvorenoj koverti sa naznakom “Konkurs za stipendiranje studenata – NE OTVARATI” i imenom i prezimenom podnosioca, ili poslati poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti – Komisija za stipendiranje studenata, ul. Kralja Petra I br. 48.
Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijavu možete preuzeti OVDJE.

S E K R E T A R K A
Emina Salihović